ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๖๒ ประจำวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หนอนกออ้อย


ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๖๒ ประจำวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
หนอนกออ้อย (Sugarcane Borer)

            เตือนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในเขตภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกอ้อยที่สำคัญของประเทศ ให้ระวังการระบาดของหนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอสีขาว และหนอนกอสีชมพู โดยเฉพาะอ้อยในระยะแตกกอ และอ้อยปลูกใหม่ และให้ระวังการเข้าทำลายของหนอนกอลายใหญ่ และหนอนกอลายจุดใหญ่ ซึ่งพบมากในระยะอ้อยเป็นลำ ดังนั้น ขอให้เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวและในจังหวัดใกล้เคียงหมั่นสำรวจแปลงอ้อยอย่างสม่ำเสมอ หากพบการเข้าทำลายให้รีบขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อหาทางควบคุมและป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  หนอนกอลายจุดเล็ก       Chilo infuscatellus
                       หนอนกอสีขาว              Scripophaga excerptalis
                       หนอนกอสีชมพู             Sesamia inferens          (หนอนกอทั้ง ๓ ชนิดนี้ สร้างปัญหาให้กับอ้อยในระยะแตกกอมากกว่าในระยะอ้อยเป็นลำ)

                        หนอนกอลายใหญ่          Chilo sacchariphagus
                        หนอนกอลายจุดใหญ่      Chilo tumidicostalis          (หนอนกอทั้ง ๒ ชนิดนี้ สร้างปัญหาในระยะอ้อยเป็นลำได้มากกว่าในระยะอ้อยแตกกอ)

วงศ์  :   Tetranychidae

อันดับ  :   Acariformes

รูปร่างลักษณะ
            หนอนกอลายจุดเล็ก ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนสีฟางข้าง อายุ ๗ – ๑๒ วันวางไข่เป็นกลุ่มสีขาวครีมวางซ้อนกันคล้ายเกล็ดปลาอยู่ใต้ใบและบนใบอ้อย ระยะไข่ ๓ – ๖ วัน หนอนมีจุดขนาดเล็กๆ (ขนาดจุดดินสอดำปลายแหลม) สีน้ำตาลไหม้อยู่บนหลังปล้องละ ๑ คู่

            หนอนกอสีขาว ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนสีขาว อายุ ๖ - ๑๐ วัน ไข่แต่ละฟองเป็นเม็ดกลมสีขาวเป็นกลุ่มอยู่ใต้ใบอ้อย และมีขนสีน้ำตาลปกคลุมอยู่ ลำตัวของหนอนสีขาวซีด มีขนาดใหญ่และยาวกว่าหนอนกอลาย

            หนอนกอสีชมพู ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนสีน้ำตาล อายุ ๗ - ๑๑ วัน ไข่เป็นเม็ดกลมสีชมพูเป็นกลุ่มเรียงกันอยู่ในกาบใบที่แนบอยู่กับยอดหรือใกล้ยอดใบ ระยะไข่ ๖ - ๗ วัน หนอนลำตัวสีชมพูมีขนาดใหญ่กว่าหนอนกอลาย

            หนอนกอลายใหญ่ ตัวเต็มวัยสีน้ำตาลเข้มกว่าหนอนกอลายจุดเล็กมีแถบสีน้ำตาลไหม้เล็ก ๆเป็นแนวนอนบนปีกคู่หน้าเห็นได้ชัด ตัวเต็มวัย ๙ - ๑๕ วัน ลักษณะไข่และระยะไข่เหมือนหนอนกอลายจุดเล็ก แต่ไข่สีขาวใสกว่า ระยะหนอนยาวกว่าคือ ๓๐ - ๔๐ วัน และลักษณะหนอนมีแถบสีน้ำตาลอมม่วงเป็นแถบใหญ่พาดตามยาวของลำตัวเห็นชัดเจน ระยะดักแด้ ๙ - ๑๕ วัน

            หนอนกอลายจุดใหญ่ ตัวเต็มวัยสีเข้มที่สุดในบรรดาตัวเต็มวัยของหนอนกอทั้งหมดกลางปีกคู่หน้าจะมีขีดสีน้ำตาลหนึ่งเส้นพาดไปตามแนวนอนของปีกเห็นได้ชัดตัวเต็มวัย ๕ - ๑๐ วัน ไข่เป็นกลุ่มสีขาวครีมซ้อนกันคล้ายเกล็ดปลาอยู่ใต้และบนใบอ้อย ระยะไข่ ๓ - ๖ วัน ระยะหนอน
 ๓๐ - ๓๕ วัน ลักษณะหนอนคล้ายหนอนกอลายจุดเล็กมากเว้นแต่มีจุดด้านหลังของลำตัวกลมใหญ่กว่า (ขนาดเท่าหัวเข็มหมุด) และมีสีน้ำตาลเข้มเห็นเด่นชัดกว่า

ลักษณะการทำลาย
            เมื่อหนอนกออ้อยฟักออกมาจากไข่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม กัดกินอยู่บริเวณผิวใบหรือหน่ออ้อยในระยะเวลาสั้น ๆ หลังจากนั้นจึงเจาะเข้าไปภายในลำต้นที่อยู่บริเวณผิวดินและอาศัยอยู่ภายในกออ้อยหนอนกออ้อยมีลักษณะนิสัยชอบการเคลื่อนย้าย คือหลังจากหน่ออ้อยที่หนอนกออาศัยกัดกินอยู่ตายก็จะย้ายไปทำลายหน่อใหม่ ดังนั้นหนอนกออ้อย ๑ ตัว จะสามารถทำลายอ้อยได้ ๓ – ๔ หน่อ โดยทั่วไปแล้วหนอนกออ้อยสามารถทำลายอ้อยได้ทุกระยะการเจริญเติบโต ตั้งแต่ระยะแทงหน่อ ระยะแตกกอ ระยะย่างปล้อง ไปจนถึงระยะใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิต

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้
          ๑. ปลูกอ้อยพันธุ์ที่มีความต้านทานต่อหนอนกอ เช่น เอฟ๑๕๖ อู่ทอง๑ และ เค๘๔-๒๐๐
          ๒. ถ้าต้องไถตออ้อยทิ้งให้ทำลายตออ้อยให้หมด เพื่อกำจัดหนอนหรือดักแด้ที่อยู่ในตออ้อย
          ๓. ลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในระยะเริ่มปลูก เพราะหนอนจะชอบหน่ออ้อยที่มีความอวบอ้วน
          ๔. สำรวจแปลงอ้อยอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
          ๕. ใช้ศัตรูธรรมชาติ เช่น
             ๕.๑ ปล่อยแตนเบียนหนอนโคทีเซีย อัตรา ๑๐๐ – ๕๐๐ ตัวต่อไร่ เมื่อพบหนอนปล่อยทุก ๗ วัน จำนวน ๔ ครั้ง
             ๕.๒ ปล่อยแตนเบียนไข่ตริโคแกรมมา อัตรา ๒๐,๐๐๐ ตัวต่อไร่ เมื่ออ้อยอายุ ๒ เดือน ปล่อยทุก ๑๕ วัน จำนวน ๒ ครั้ง
             ๕.๓ ปล่อยแมลงหางหนีบ อัตรา ๕๐๐ ตัวต่อไร่
          ๖. หากจำเป็นต้องใช้สารเคมีกำจัดแมลงให้ใช้ ดังนี้
             ๖.๑ พ่นด้วยสารเคมีกำจัดแมลงเดลต้ามีทรีน อัตรา ๒๐ ซีซี ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร พ่น ๒ ครั้ง ห่างกันครั้งละ ๑๕ วัน
             ๖.๒ พ่นด้วยสารเคมีกำจัดแมลงไซเปอร์เมทริน อัตรา ๑๕ - ๓๐ ซีซี ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
          ๗. พ่นด้วยปิโตเลียมออยส์ ๘๓.๙% อีซี ๑๐๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ควรพ่นก่อนการปล่อยแตนเบียนหนอนหรือแตนเบียนไข่ประมาณ ๑๐ - ๑๕ วัน

 

ที่มา :  สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ที่ปรึกษา   :  นางจิระนุช  ชาญณรงค์กุล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
                นางสาวสุมนา  สิมาสฤษฏ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช

เรียบเรียงโดย :  นางสาวเบญจมาภรณ์  ชุ่มจิตร  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
        
                    นายสามารถ  ศรีวิลัย  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
       
                    กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช  กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : บันทึกเมื่อ : 06/07/2561