ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๘๘ ประจำวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั๊กแตนไฮโรไกลฟัส


ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๘๘ ประจำวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ตั๊กแตนไฮโรไกลฟัส (Larger Rice Grasshopper)

            เตือนเกษตรกรชาวไร่อ้อยในภาคตะวันตก โดยเฉพาะในอำเภอจอมบึง และอำเภอหนองกวาง จังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียงที่มีพื้นปลูกอ้อย ระวังการระบาดของตั๊กแตนไฮโรไกลฟัส เนื่องจากช่วงนี้ตัวอ่อนของตั๊กแตนไฮโรไกลฟัสเริ่มฟักออกจากไข่ และเริ่มพบเข้าทำลายในแปลงอ้อยในอำเภอจอมบึง และอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดังนั้น ขอให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ หากพบตั๊กแตนไฮโรไกลฟัสเข้าทำลายอ้อยให้รีบแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านดำเนินการควบคุมโดยทันที

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Hieroglyphus spp

วงศ์  :   Acrididae

อันดับ  :   Orthoptera

ชื่ออื่น  :   ตั๊กแตนข้าว

รูปร่างลักษณะ
            ตัวเต็มวัยของตั๊กแตนไฮโรไกลฟัสเป็นตั๊กแตนที่มีขนาดกลางยาว ๓ - ๕ เซนติเมตร มีสีเหลืองปนเขียวหรือน้ำตาลปนเหลืองน้ำตาลแก่ ตัวอ่อนมีสีต่างๆ กัน เช่น เขียวอ่อน เหลืองอ่อน น้ำตาลแดงและดำทั้งตัว หน้ามีสีดำ ใต้ท้องมีสีดำตลอดตัว วงจรชีวิตของตั๊กแตนไฮโรไกลฟัส การผสมพันธุ์และวางไข่ในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม เป็นช่วงปลายฤดูฝน ไข่จะฟักตัวอยู่ในดินตลอดฤดูแล้ง อยู่ในดิน ๗ - ๘ เดือน ลักษณะไข่คล้ายเมล็ดพุทรา เปลือกหุ้มไข่แข็งมีทั้งชนิดรูปกลมและรี ตัวเมียวางไข่ได้ ๓ - ๔ ฝัก (๑ ฝัก มีไข่จานวน ๓๐ - ๖๐ ฟอง) ฟักออกเป็นตัวอ่อนช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน และจะเริ่มเป็นตัวเต็มวัยช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ของทุกปี ตั๊กแตนไฮโรไกลฟัสจะขยายพันธุ์ปีละ ๑ ครั้ง

ลักษณะการทำลาย
            พบการระบาดของตั๊กแตนตั้งแต่วัยที่ ๔ โดยเข้าทำลายใบอ้อยจนเหลือแต่ก้านใบ ลักษณะการเข้าทำลายเหมือนตั๊กแตนปาทังก้า คือ จะกัดกินเนื้อใบอ้อยเหลือก้านใบ ไร่อ้อยถูกทำลายอย่างหนักมองเข้าไปเห็นแต่ก้านใบลักษณะคล้ายแส้ ตั้กแตนชนิดนี้สามารถกินพืชได้หลายชนิด เท่าที่ได้สำรวจพบว่า ข้าว อ้อย ข้าวโพด ฝ้าย ถั่วเหลือง ถั่วลิสง หญ้าคา แฝก สาบเสือ พง อ้อ ไผ่ หญ้าใบไผ่ หญ้าตีนติดใบมันสำปะหลัง ละหุ่ง ปอแห้ว ใบมะพร้าว ใบข่า ใบสับปะรด และใบตะไคร้

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้
            ๑. การไถพรวนดินเพื่อทำลายไข่ก่อนที่ไข่จะฟักออกเป็นตัวอ่อน โดยทำการไถบริเวณที่ตั๊กแตนวางไข่
           ๒. กำจัดวัชพืชที่อยู่หัวไร่ปลายนาที่อาจเป็นที่อยู่อาศัยของตัวอ่อนของตั๊กแตนไฮโรไกลฟัส
           ๓. กำจัดตั๊กแตนไฮโรไกลฟัสในระยะตัวอ่อน ใช้สารเคมี ดังนี้
                  - คาร์บาริล ๘๕% EC อัตรา ๒๕ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
                  - ไดอะซินอน ๖๐% EC อัตรา ๑๕ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
                  - ฟิโปรนิล ๕% SC อัตรา ๒๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร (เพื่อกำจัดตัวอ่อนของด้วงหนวดยาวในแปลงที่พบการทำลายของด้วงหนวดยาวอ้อยร่วมด้วย)
           ๔. การเก็บทำลายโดยตรงกระทำโดยสำรวจตรวจสอบใบอ้อยในไร่ เมื่อพบตั๊กแตนกำลังกินให้เก็บตัวตั๊กแตนแล้วนาไปทำลาย หรือนำไปเป็นอาหาร
           ๕. พ่นด้วยสารชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงศัตรูพืช เช่น เมตตาไรเซียม หรือบิวเวอเรีย
           ๖. การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ เป็นวิธีการใช้แมลงหางหนีบเป็นศัตรูของตั๊กแตนไฮไลไกลฟัส ซึ่งช่วยควบคุมและกำจัดไข่ตั๊กแตนไฮไลไกลฟัส
           ๗. การใช้สารเคมี หากตั๊กแตนมีการระบาดรุนแรงกำจัดด้วยกับดักเหยื่อพิษ โดยผสม czrtap hydrochloride ๕๐% SP อัตรา ๒๐ กรัม เกลือแกง ๓๐ กรัม Ammonium bicarbonate อัตรา ๓๐ กรัม สารจับใบ และน้ำ ๑ ลิตร และนำกระดาษขนาด ๑๑ x ๑๕ เซนติเมตร ชุบสารละลายให้โชกและพึ่งลมให้แห้งและนำกระดาษไปวางไว้ที่ร่องระหว่างต้นอ้อย

 

ที่มา  :  สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช  กรมวิชาการเกษตร
เรียบเรียงโดย  :  กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : บันทึกเมื่อ : 15/06/2560