ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒๖ ประจำวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ โรคแอนแทรคโนสมะม่วง


ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒๖ ประจำวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑
โรคแอนแทรคโนสมะม่วง

            เตือนเกษตรกรที่ปลูกมะม่วง โดยเฉพาะที่อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยว เนื่องจากในบางพื้นที่มีฝนตก สภาพอากาศจึงร้อนชื้น ให้ระวังโรคแอนแทรคโนสมะม่วง ซึ่งเกิดได้กับทุกส่วนของมะม่วงและทุกระยะการเจริญเติบโต จัดเป็นโรคที่สำคัญในระยะหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วง จึงเป็นอุปสรรคที่สำคัญในการส่งไปจำหน่ายทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะมะม่วงที่ใช้รับประทานแบบผลสุกและเปลือกบาง จะถูกเชื้อเข้าทำลายได้ง่าย เช่นพันธุ์น้ำดอกไม้ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ได้รับความนิยมจากตลาดต่างประเทศ ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเริ่มพบอาการของโรค ให้รีบขอคำแนะนำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อหาแนวทางควบคุม และป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง

เชื้อสาเหตุ  :  เชื้อรา Colletotrichum gloesporioides Penz.

ลักษณะอาการ
            อาการที่พบสังเกตได้ด้วยตาเปล่าคือที่ใบอ่อนจะเกิดแผลสีน้ำตาล ขอบแผลสีน้ำตาลเข้ม ขนาดแผลไม่แน่นอน เมื่อแผลขยายติดกันจะเกิดอาการไหม้ บิดเบี้ยว บริเวณ ต้นอ่อน กิ่งอ่อน ก้านช่อดอกจะพบจุดแผลหรือขีดขนาดเล็กสีน้ำตาลแดงประ ปราย ขยายออกตามความยาว แผลบนต้นหรือกิ่งที่อ่อนมาก ๆ จะลุกลามทำให้กิ่งแห้ง เน่าดำทั้งต้น บนก้านช่อดอก จุดแผลมักขยายเชื่อมติดกัน เกิดอาการ ก้านช่อดำ กลีบดอกและผลอ่อนที่ถูกทำลายจะเป็นสีดำ และหลุดร่วง ผลแก่และผลสุกหลังเก็บเกี่ยวจะเกิดจุดแผลสีน้ำตาลถึงดำ แผลยุบตัวลึกลงไปในเนื้อผล ขนาดแผลไม่แน่นอน ลุกลามอย่างรวดเร็ว บริเวณกลางแผลอาจพบเมือกสีส้ม

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้
            ๑. หมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ
            ๒. กำจัดวัชพืชภายในสวนให้สะอาด
            ๓. ตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง ลมพัดผ่านได้ดี และตัดแต่งกิ่งก้านและใบที่เป็นโรคนำไปฝังหรือเผาทำลาย เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งของเชื้อในการแพร่ระบาดต่อไป
            ๔. พ่นสารป้องกันกําจัดเชื้อรา อัตราตามคำแนะนำในฉลาก ดังนี้

                        - ชนิดดูดซึม เช่น เบนโนมิล, คาร์เบนดาซิม, อะซอกซี่สะโตรบิน, ไธโอฟาเนท-เมทธิล และโปรคลอราช
                       - ชนิดที่ไม่ดูดซึม เช่น คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์, แมนโคเซบ, โปรพิเนบ และแคปแทน

 

 

ที่มา :  ๑. http://www.dailynews.co.th/agriculture/399881
          ๒. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1  กรมวิชาการเกษตร
          ๓. ดร.ปริญญา  จันทรศรี  การควบคุมโรคแอนแทรคโนสในสวนมะม่วง
              สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยชียงใหม่

ที่ปรึกษา      :  นางจิรานุช  ชาญณรงค์กุล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
   
                     นางสาวสุมนา  สิมาสฤษฏ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช

เรียบเรียงโดย :  นางสาวเบญจมาภรณ์  ชุ่มจิตร  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
        
                     กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช  กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : บันทึกเมื่อ : 27/03/2561