สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐