ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓๙ ประจำวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ โรครากเน่าโคนเน่าไม้ผล


ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓๙ ประจำวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑
โรครากเน่าโคนเน่าไม้ผล

            เตือนเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบายน้ำไม่ดีเนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ต่อเนื่องหลายวัน สภาพอากาศชื้น เหมาะต่อการเกิดโรค เชื้อราจะเข้าทำลายระบบรากทำให้รากเน่า เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงไม้ผลโดยเฉพาะในสวนทุเรียน และสวนส้ม และเฝ้าระวังการเกิดโรครากเน่าโคนเน่า หากพบอาการของโรคให้รีบแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อดำเนินการควบคุม และหาทางป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง

เชื้อสาเหตุ :  เชื้อรา Phytophthora palmivora    ในทุเรียน
                 เชื้อรา Phytophthora parasitica     ในพืชตระกูลส้ม

ลักษณะอาการ
            เชื้อราชนิดนี้เจริญเติบโตในดินอาการของพืชมักเกิดที่โคนต้น ลำต้น และระบบราก ทำให้รากเน่า โคนต้นเปลือกปริแตก มีอาการยางไหลในสภาพที่อากาศชื้น เมื่อใช้มีดปาดเปลือกบริเวณที่เป็นโรคจะเห็นเป็นสีน้ำตาลแดงถึงดำ แสดงอาการใบเหลืองซีดลู่ลง กิ่งบางกิ่งเริ่มแห้งตาย และทำให้ผลร่วง

การแพร่กระจาย
            การแพร่กระจายของเชื้อไหลตามน้ำฝน หรือแพร่ระบาดทางลม เชื้ออาจติดไปกับดิน น้ำ และซากส่วนที่เป็นโรค

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้
            ๑. บำรุงต้นให้แข็งแรงสมบูรณ์ ตัดแต่งกิ่ง หรือลำต้นที่เป็นโรคเก็บรวบรวมไปเผาทำลาย
            ๒. ปรับปรุงสภาพดิน ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ทำร่องระบายน้ำในสวนที่เป็นพื้นที่ต่ำ เพื่อป้องกันน้ำขังสวน
            ๓. ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าหว่านในพื้นที่รัศมีทรงพุ่มที่มีรากฝอยอยู่ หรือใช้รองก้นหลุมก่อนปลูก
             ๔. ในกรณีที่เป็นไม่มากให้ขูดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออกแล้วทาด้วยเชื้อ Bacillus subtilis สายพันธุ์ N5102 อัตรา ๒๐๐ กรัม ต่อนํ้า ๑๐๐ มิลลิลิตร และผสมสารจับใบ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง โดยทา ๓ - ๔ ครั้ง
             ๕. เมื่อพบโรคให้ขูดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออก แล้วทาแผลด้วยปูนแดง หรือสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น
                      - เมทาแลกซิล ๒๕% ดับเบิลยูพี อัตรา ๓๐ - ๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
                      - ฟอสอีทิล – อะลูมิเนียม ๘๐% ดับเบิลยูพี อัตรา ๓๐ - ๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
                      - ฟอสโฟนิก แอซิด ๔๐% เอสแอล ผสมน้ำสะอาด อัตรา ๑ : ๑ ฉีดเข้าลำต้น

 

 

ที่มา  :   สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่ปรึกษา      :  นางจิระนุช  ชาญณรงค์กุล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
                    นางสาวสุมนา  สิมาสฤษฏ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช

เรียบเรียงโดย :  นางสาวเบญจมาภรณ์  ชุ่มจิตร  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ    กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : บันทึกเมื่อ : 30/04/2561