ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๘๕ ประจำวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรคลำต้นเน่าหรือโคนเน่าขาว


ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๘๕ ประจำวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

โรคลำต้นเน่าหรือโคนเน่าขาว (Stem rot)

            เตือนเกษตรกรที่ปลูกถั่วลิสง เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกติดต่อกันต่อเนื่อง สภาพแวดล้อมที่มีอากาศร้อนชื้น ระวังโรคลำต้นเน่าหรือโคนเน่าขาวระบาด ซึ่งเป็นอีก
โรคหนึ่งที่มีความสำคัญ พบทั่วไปทุกแหล่งที่มีการเพาะปลูกถั่วลิสง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน โดยเชื้อราสามารถเข้าทำลายพืชได้ทุกส่วนทั้งลำต้น ราก เข็ม ฝัก และเมล็ด และทำลายพืชได้ทุกระยะการเจริญเติบโตตั้งแต่ระยะต้นกล้าจนถึงเก็บเกี่ยว ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบอาการยอด กิ่ง และลำต้น
เหยี่ยวยุบเป็นหย่อมๆ พบแผลเน่าที่บริเวณโคน หรือส่วนสัมผัสกับผิวดิน ให้รีบแจ้งและขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด
เพื่อดำเนินการหาแนวทางควบคุมและป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง

เชื้อสาเหตุ  :  เชื้อรา Sclerotium rolfsii Sacc

ลักษณะอาการ

            เชื้อราอาจเข้าทำลายส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช อาจเป็นโคนต้น กิ่ง ก้าน เข็ม ฝัก จะทำให้เกิดแผลเน่าสีน้ำตาลอ่อน เนื้อเยื่อบริเวณแผลจะยุบตัวลง ส่วนยอดของพืชจะแสดงอาการเหี่ยวเฉาและแห้งตายในที่สุด ในระยะที่พืชเริ่มเหี่ยวจะพบเส้นใยของเชื้อราสีขาวตามส่วนของพืชที่เป็นโรคหรือตามผิวดิน ซึ่งต่อมาจะพบเม็ดสเคอโรเตียมขนาดเล็กเท่าเมล็ดผักกาดสีน้ำตาล เชื้อราที่เข้าทำลายส่วนของเข็ม จะทำให้เข็มหลุดจากลำต้นหากทำลายฝักจะทำให้ฝักเน่า พบมากโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการปลูกพืชแน่นเกินไปและปลูกซ้ำที่เดิมพบพืชเป็นโรคในช่วงหลังจากติดฝักถึงเก็บเกี่ยว

การแพร่ระบาด

             ระบาดรุนแรงในฤดูฝน สภาพที่มีความชื้นสูง หรือมีฝนตกติดต่อกัน ๓ - ๕ วัน โรคนี้สามารถแพร่ระบาดไปได้ง่ายโดยอาจจะติดไปกับดิน เศษซากพืชหรือต้นพืชที่เป็นโรค

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้

            ๑. ถอนต้นที่เป็นโรคตั้งแต่เริ่มแสดงอาหารเผาทำลายนอกแปลงปลูก
            ๒. ไม่ให้น้ำท่วมขังในแปลงปลูกช่วงหลังติดฝักถึงเก็บเกี่ยว
            ๓. ปลูกพืชหมุนเวียนที่ไม่ใช่พืชตระกูลถั่ว เช่น ข้าวฟ่าง
            ๔. เก็บเกี่ยวถั่วลิสงตามอายุของพันธุ์ที่ระบุ
            ๕. ถ้าระบาดในแปลงปลูก พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น
                 - เมตาแลกซิล + แมนโคเซบ ๘% + ๖๔% ดับบลิวพี อัตรา ๑๕ – ๒๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร เมื่อพบโรคระบาดในระยะออกดอกถึงติดฝัก
                 - โพรพิโคนาโซล ๒๕% อีซี อัตรา ๑๒ - ๒๕ มิลลิลิตร ต่อนํ้า ๒๐ ลิตร ให้พ่นสารลงดินบริเวณโคนต้น ๒ - ๓ ครั้ง โดยหยุดการใช้สารก่อนเก็บเกี่ยว ๑๔ วัน

 

    ที่มา สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
   เรียบเรียงโดย : กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : บันทึกเมื่อ : 14/06/2560