ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๗๐ ประจำวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรคดอกสนิม หรือจุดสนิม


ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๗๐ ประจำวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โรคดอกสนิม หรือจุดสนิม (Flower rusty spot)

            เตือนเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ในทุกภาคของประเทศไทย ระวังการระบาดของโรคดอกสนิม หรือจุดสนิม เนื่องจากช่วงนี้ฝนตกอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน สภาพอากาศเหมาะสมต่อการเกิดโรค โรคดอกสนิม หรือจุดสนิมเป็นปัญหาสำคัญของการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกไปยังตลาดต่างประเทศ เพราะดอกกล้วยไม้อาจจะแสดงอาการในระหว่างการขนส่งได้ พบมากในกล้วยไม้ลูกผสมสกุลหวาย เช่น หวายขาว หวายชมพู พบครั้งแรกบนกลีบดอกหวายมาดามปอมปาดัวร์ และหวายซีซาร์ โดยเฉพาะดอกสีขาวอ่อนแอต่อโรคนี้มาก ดังนั้น ขอให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาด และหมั่นสำรวจแปลงกล้วยไม้อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะผู้ปลูกกล้วยไม้เพื่อการค้า หากพบอาการของโรคให้รีบแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อกำหนดแนวทางการควบคุม และดำเนินการป้องกันกำจัดทันที

เชื้อสาเหตุ เชื้อรา Curvularia eragrostidis (P. Henn.) A. Meyer

ลักษณะอาการ
            อาการจะปรากฏบนกลีบดอกกล้วยไม้ โดยเริ่มแรกเป็นจุดขนาดเล็กสีเหลืองอมน้ำตาลและขยายโตขึ้น ภายใน ๒ - ๓ วัน จุดเหล่านั้นจะมีสีเข้มคล้ายสีสนิม ลักษณะแผลค่อนข้างกลม ตรงกลางแผลเป็นจุดสีน้ำตาลแดง มีขนาดแผลตั้งแต่ ๐.๑ - ๐.๓ มิลลิเมตร

การแพร่กระจาย
            ระบาดรุนแรงในช่วงฤดูฝน ถ้ามีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานๆ หรือมีน้ำค้างลงมากโรคจะ แพร่ระบาดได้รวดเร็วทั้งสวนกล้วยไม้และบริเวณใกล้เคียง

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้
            ๑. หมั่นตรวจดูแลสวนกล้วยไม้ให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
            ๒. ไม่ปล่อยให้ดอกกล้วยไม้บานโรยคาต้น เพราะจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อราสาเหตุให้เข้าทำลายได้ง่าย
            ๓. เก็บรวบรวมดอกที่เป็นโรคออกให้หมดแล้วนำไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อราสาเหตุ
            ๔. หลังจากนั้นพ่นสารกลุ่มโพรพิเนบ (Propineb) หรือแคปเทน (Captan) หรือฟอลเพต (folpet)
             ๕. เชื้อราชนิดนี้สามารถอยู่ในน้ำที่เตรียมไว้เพื่อใช้รดกล้วยไม้ด้วย จึงควรใช้คลอรีนผงในอัตรา ๕ กรัม ต่อน้ำ ๔๐๐ ลิตร กวนให้ทั่วแล้วปล่อยทิ้งค้างคืน จนหมดกลิ่นคลอรีน ก่อนนำไปใช้
             ๖. ไม่ควรใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง

 

ที่มา  :    เอกสารวิชาการกล้วยไม้ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ปรึกษา      :  นางจิระนุช  ชาญณรงค์กุล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
     
                    นางสาวสุมนา  สิมาสฤษฏ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช

เรียบเรียงโดย :  นางสาวเบญจมาภรณ์  ชุ่มจิตร  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ      กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/07/2561