ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๒๑ ประจำวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ หนอนกระทู้กล้า


ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๒๑ ประจำวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐

หนอนกระทู้กล้า (Cutworm)

            เตือนชาวนาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดสกลนคร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร และจังหวัดขอนแก่น ที่ประสบอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา หลังจากน้ำลดแล้วเกษตรกรบางรายเริ่มปลูกข้าวรอบใหม่ ในระยะนี้ควรระวังการเข้าทำลายของหนอนกระทู้กล้าซึ่งระบาดเป็นประจำ สามารถทำลายต้นกล้าได้รับความเสียหาย ดังนั้น เกษตรกรควรสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ หากพบการเข้าทำลายของหนอนกระทู้กล้าให้รีบแจ้งหรือขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน เพื่อหาแนวทางควบคุม และป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Spodoptera mauritia (Boisduval)

วงศ์  :   Noctuidae

อันดับ  :   Lepioptera

ชื่ออื่น  :   -

รูปร่างลักษณะ
            ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนปีกคู่หน้าสีเทาปนน้ำตาล ความกว้างของปีกกลางออกประมาณ ๓.๕ - ๔ เซนติเมตร ปีกคู่หลังสีขาว บินเก่งสามารถอพยพได้ไกลเป็นระยะทางหลายสิบ หรือหลายร้อยกิโลเมตร วางไข่เป็นกลุ่มบริเวณยอดอ่อนของข้าว ตัวหนอนมีสีเทาถึงเขียวแกมดำ ด้านหลังมีลายตามความยาวของลำตัวจากหัวจรดท้าย แต่ละปล้องมีจุดสีดำ ตัวหนอนฟักจากไข่ช่วงเช้าตรู่ และรวมกลุ่มกันกัดกินส่วนปลายใบข้าว กลางวันจะหลบอยู่ในดินใต้เศษใบพืช ในพื้นนาที่แห้ง บางส่วนอยู่บนต้นข้าวส่วนที่อยู่เหนือน้ำในนาที่ลุ่ม ชอบเข้าดักแด้ในดินหรือบนต้นหญ้าตามขอบแปลง ตัวหนอนโตเต็มที่ยาวประมาณ ๓.๕ - ๔ มิลลิเมตร กว้าง ๕ - ๖ มิลลิเมตร วงจรชีวิตจะแตกต่างกันตามพื้นที่ระบาด

พืชอาหาร
            ข้าว ข้าวป่า ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย หญ้าข้าวนก หญ้าคา หญ้าชันกาด หญ้าไซ หญ้าตีนกา หญ้าตีนนก หญ้าตีนติด หญ้าปล้องหิน

ลักษณะการทำลาย
            หนอนระยะแรกจะกัดกินผิวใบข้าวเมื่อโตขึ้นจะกัดกินกัดกินทั้งใบ และเหลือไว้แต่ก้านใบข้าวตัวหนอนจะกัดกินต้นกล้าระดับพื้นดินนาข้าวจะถูกทำลายแหว่งเป็นหย่อมๆ และอาจเสียหายได้ภายใน 1 - 2 วัน ความเสียหายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หนอนมีการเคลื่อนย้ายเป็นกลุ่มคล้ายกองทัพ จากการขยายพันธุ์หลายๆ รุ่นบนวัชพืชพวกหญ้า และเคลื่อนเข้าสู่แปลงกล้าและนาข้าวจากแปลงหนึ่งไปยังอีกแปลงหนึ่ง  มักพบระบาดในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะหลังจากผ่านช่วงแล้งที่ยาวนาน แล้วตามด้วยฝนตกหนัก การระบาดจะรุนแรงเป็นบางปี บางพื้นที่

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้

            ๑. สำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

            ๒. กำจัดวัชพืชตามคันนาหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อทำลายแหล่งอาศัย

            ๓. เมื่อเกิดหนอนระบาดในแปลงกล้า ให้ระบายน้ำเข้าแปลงกล้าจนท่วมยอดข้าว แล้วเก็บหนอนมาทำลายทิ้งเสียก่อนจะปล่อยน้ำออกจากแปลงกล้า

            ๔. ใช้เชื้อราบิวเวอเรีย อัตรา ๑ กิโลกรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ผสมสารใบจับ ๑๐ – ๒๐ ซีซี (๑ - ๒ ช้อนแกง ) พ่นให้ถูกตัวหนอนในช่วงเย็น

            ๕. เมื่อสำรวจพบใบข้าวถูกทำลายมากกว่า ๑๕% ให้ใช้สารเคมี ดังนี้
                      - มาลาไทออน (มาลาไธออน ๘๓% อีซี) อัตรา ๒๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
                      - เฟนิโตรไทออน (ซูมิไทออน ๕๐% อีซี) อัตรา ๓๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
                      - คาร์โบซัลแฟน (พอสซ์๒๐% อีซี) อัตรา ๘๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร

 

 

ที่มา :   กรมการข้าว
เรียบเรียงโดย :  กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

Update Date : บันทึกเมื่อ : 14/09/2560