ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๙๕ ประจำวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรคแคงเกอร์มะนาว (Canker)


ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๙๕ ประจำวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

โรคแคงเกอร์มะนาว (Canker)

            เตือนเกษตรกรผู้ทำสวนมะนาว หรือมะนาวที่อยู่ในช่วงออกดอกหรือติดผลอ่อน เกษตรกรควรหมั่นตรวจดูแปลงปลูกมะนาวอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกในบางพื้นที่ติดต่อกัน สภาพอากาศชื้น เหมาะต่อการเกิดโรคแคงเกอร์ หรือที่ชาวสวนเรียกว่าโรคขี้กลากส้ม ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่นสำรวจสวนมะนาวอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเริ่มพบอาการของโรคให้รีบแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อดำเนินการควบคุม และหาแนวทางป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง

เชื้อสาเหตุ :  เชื้อแบคทีเรีย  Xanthomonas campestris pv. citri

ลักษณะอาการ
            เชื้อแบคทีเรียสามารถเข้าทำลายได้ทุกส่วนของต้น ทั้งใบอ่อน กิ่ง และผลมะนาว ทำให้เกิดเป็นแผลตกสะเก็ดนูนสีน้ำตาลอ่อนถึงแก่ ทั้งใบ กิ่งและผล แผลจะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เห็นเป็นวงซ้อนๆ กัน ต่อมาจะเหลืองแห้ง และหลุดล่วงไป มักพบเชื้อแบคทีเรียเข้าทำลายใบอ่อน กิ่งอ่อน ผลอ่อนในช่วงที่ฝนตกติดต่อกันและอากาศชื้น อาการจะลุกลามติดกับใบอ่อนที่เกิดบาดแผลจากหนอนชอนใบเข้าทำลาย อาการเริ่มแรกที่พบเห็นเป็นจุดฉ่ำน้ำใสๆ เท่าหัวไม้ขีดไฟและจะเริ่มขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ตรงกลางแผลจะตกสะเก็ดนูนขึ้น สีน้ำตาลอ่อน ส่วนอาการที่เกิดตามกิ่งอ่อนและผลจะพบแผลตกสะเก็ดนูนขึ้น
สีน้ำตาลเช่นเดียวกัน แผลที่กิ่งและผลอาจจะแตกเป็นแผลทำให้เกิดยางไหล ลุกลามไปยังใบทำให้ใบหลุดร่วงและกิ่งแห้งตายไปในที่สุด
            โรคแคงเกอร์เป็นโรคประจำตัวของพืชตระกูลส้ม บางสายพันธุ์ทนทานต่อโรคนี้ บางสายพันธุ์ก็อ่อนแอต่อโรคนี้ แต่มักจะพบในมะนาวทุกสายพันธุ์ ถ้าพบเห็นโรคที่เกิดควรเก็บใบ กิ่ง และผล ที่เกิดอาการโรคแคงเกอร์ไปเผาทำลาย สามารถลดการระบาดของโรคนี้ได้

การแพร่กระจาย
            แพร่กระจายได้ตามกระแสลม น้ำค้าง ฝน แมลง และมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเคลื่อนย้ายกิ่งที่มีโรคโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จากแหล่งหนึ่งไปยังสถานที่อื่นๆ เป็นระยะทางไกลๆได้ ช่วงที่ระบาดจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม- กันยายน

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้
            . ตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคเผาทำลาย ไม่ขยายพันธุ์จากต้นแม่ที่เป็นโรคแคงเกอร์
            . พ่นน้ำส้มควันไม้ที่ตกตะกอนแล้ว อัตรา ๑๕๐ - ๒๐๐ ซีซีต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ทุกครั้งที่มะนาวแตกใบอ่อน โดยเฉพาะช่วงฝนตกติดต่อกันให้พ่นทุกๆ ๕ - ๗ วัน
            ๓. พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช ดังนี้

                    - คอปเปอร์อ๊อกซี่คลอไรด์ ๘๕% ดับบลิวพี อัตรา ๔๐ - ๖๐ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร

                    - บอโดมิกเจอร์ (จุนสีผสมปูนขาว อัตรา ๑ : ๑) ๓๐๐ + ๓๐๐ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร

 

 

ที่มา  :  โรคแคงเกอร์ของพืชตระกูลส้ม, กรมวิชาการเกษตร
เรียบเรียงโดย  :  กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : บันทึกเมื่อ : 12/07/2560