ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓๖ ประจำวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ แมลงดำหนามมะพร้าว (coconut hispine beetle)


ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓๖ ประจำวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ 
แมลงดำหนามมะพร้าว (coconut hispine beetle)

 

            เตือนเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวในทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวที่สำคัญ ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน สภาพอากาศร้อน เหมาะต่อการระบาดของแมลงดำหนามมะพร้าว และแม้ว่าในขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๖๐ และมีผลงานวิจัยว่าสารเคมีอิมาเมกติน เบนโซเอท ๑.๙๒% อีซี สามารถกำจัดแมลงดำหนามได้นั้น อย่างไรก็ตามเกษตรกรควรหมั่นสำรวจสวนมะพร้าวอย่างสม่ำเสมอ หากพบการเข้าทำลายให้รีบกำจัดตามคำแนะของทางราชการ และแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อวางแผนหาแนวทางควบคุมและป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง และระบาดไปยังพื้นที่อื่น

ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Brontispa longissima (Gestro)

วงศ์  :   Chrysomelidae

อันดับ  :   Coleoptera

ชื่ออื่น  :   -

รูปร่างลักษณะ
            ตัวเต็มวัยแมลงดำหนามเป็นด้วงปีกแข็ง ลำตัวค่อนข้างแบน ส่วนหัวและท้องมีสีน้ำตาล อกมีสีเหลืองปนส้ม ปีกมีสีดำ มักซ่อนตัวอยู่ตามใบอ่อนหรือใบที่ยังไม่คลี่ แมลงดำหนามวางไข่เป็นฟองเดี่ยวหรือกลุ่ม กลุ่มละ ๑ - ๔ ฟอง ใต้ใบที่ยังไม่คลี่ ไข่มีลักษณะยาว ค่อนข้างแบน รูปร่างคล้ายแคปซูล มีขนสีน้ำตาลปกคลุม ระยะไข่ประมาณ ๕ วัน จึงฟักเป็นตัวหนอน ตลอดอายุขัยตัวเมียสามารถวางไข่ได้ประมาณ ๑๐๐ ฟอง ตัวหนอนมีสีขาวบริเวณด้านข้างของลำตัวมีลักษณะคล้ายหนามยื่นออกมา ปลายสุดของส่วนท้องมีหนาม รูปร่างคล้ายคีมยื่นออกมา ๑ คู่ ตัวหนอนที่ฟักออกมาใหม่จะเริ่มแทะกินใบอ่อนที่เรียงซ้อนและยังไม่คลี่ออก เจริญเติบโตและลอกคราบ ๕ - ๖ ครั้ง ตัวหนอนจะซ่อนตัวหลบแสงสว่างในซอกใบอ่อน จากนั้นจะพักตัวหยุดกินอาหารประมาณ ๓ วัน จึงเข้าดักแด้ หนอนที่เจริญเติบโตเต็มที่จะหยุดกินอาหารและเข้าดักแด้ในกาบใบมะพร้าว ดักแด้จะติดกับใบมะพร้าว มีสีน้ำตาลเข้ม รวมระยะไข่จนกระทั่งถึงตัวเต็มวัยใช้เวลาประมาณ ๕ - ๗ สัปดาห์ ระยะตัวเต็มวัยอายุนาน ๘ - ๑๐ สัปดาห์

พืชอาหาร
            มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน หมากเขียว หมากเหลืองและหมากแดง

ลักษณะการทำลาย
            ตัวหนอนและตัวเต็มวัยของแมลงดำหนามมะพร้าวซ่อนตัวในใบอ่อนและกัดกินยอดอ่อนโดยเฉพาะยอดที่ยังไม่คลี่ ทำให้ยอดอ่อนของมะพร้าวชะงักการเจริญเติบโต หากต้นมะพร้าวถูกทำลายรุนแรงติดต่อกัน ทำให้ใบแห้งกลายเป็นสีน้ำตาลหลายใบ มองเห็นเป็นสีขาวโพลนชัดเจน ชาวสวนเรียกว่า “โรคหัวหงอก”

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้
          ๑. สำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุกสัปดาห์
          ๒. ตัดยอดที่ถูกแมลงกัดกินมาเก็บไข่ หนอนและตัวเต็มวัยไปทำลาย
          ๓. ปล่อยแมลงหางหนีบทำลายไข่ หนอน และดักแด้ของแมลงดำหนาม อัตรา ๓๐๐ ตัวต่อไร่
          ๔. ปล่อยแตนเบียนหนอนอะซีโคเดส ทำลายหนอน อัตรา ๕ มัมมี่ต่อไร่ ปล่อย ๓ ครั้ง ห่างกัน ๒ สัปดาห์ต่อครั้ง
          ๕. ใช้เชื้อราเขียวเมตตาไรเซียม  พ่นกำจัดหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัยของแมลงดำหนาม อัตรา ๑ กิโลกรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร

 

ที่มา :  ๑. กรมวิชาการเกษตร
         ๒. สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
         ๓. https://www.cabi.org/isc/datasheet/10059
ที่ปรึกษา      :  นางจิระนุช  ชาญณรงค์กุล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
                    นางสาวสุมนา  สิมาสฤษฏ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
เรียบเรียงโดย :  นางสาวเบญจมาภรณ์  ชุ่มจิตร  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
                     กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : บันทึกเมื่อ : 30/04/2561