ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒๗ ประจำวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ หนอนกระทู้ผัก


ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒๗ ประจำวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑
หนอนกระทู้ผัก (common cutworm)

            เตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักตระกูลกะหล่ำในทุกภาคของประเทศไทย ในช่วงนี้สภาพอากาศกลางวันร้อน และมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่ เหมาะต่อการระบาดของหนอนกระทู้ผัก ซึ่งปกติระบาดตลอดทั้งปี และสามารถทำลายพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจได้หลากหลายชนิดทั้งไม้ผล พืชไร่ และไม้ดอก เช่น พืชตระกูลกะหล่ำ หอมใหญ่ หน่อไม้ฝรั่ง มันเทศ กระเจี๊ยบเขียว เป็นต้น ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงผักอย่างสม่ำเสมอ หากพบการเข้าทำลายให้รีบขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อหาทางควบคุมและป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Spodoptera litura (Fabricius)

วงศ์  :   Noctuidae

อันดับ  :   Lepidoptera

ชื่ออื่น  :   หนอนกระทูยาสูบ หนอนกระทูฝ้าย หนอนเผือก

รูปร่างลักษณะ
            ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดกลางปีกคู่หน้ามีเส้นสีเหลืองพาดหลายเส้น ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่เป็นกลุ่ม ปกคลุมด้วยขนสีน้ำตาลอ่อนหรือสีฟางข้าวใต้ใบพืชผัก เมื่อหนอนฝักออกจากไข่ระยะแรกอยู่รวมกันเป็นกลุ่มแทะกินผิวใบพืชผักจนบางใส และเมื่อหนอนลอกคราบได้ ๒ ครั้ง จะเห็นแถบสีดำที่คอได้ชัดเจน ลำตัวเปลี่ยนจากสีเขียวอ่อนเกิดลายเส้นหรือจุดสีดำ และผิวลำตัวมีขีดดำพาดตามยาว หนอนจะเริ่มทำลายพืชผักโดยกัดกินใบ และยอดอ่อน หรือเข้ากัดกินซอกกลีบใบในหัวกะหล่ำที่ยังเข้าไม่แน่น หนอนเมื่อโตเต็มที่มีขนาดประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร หนอนกระทู้ผักเข้าดักแด้ในดิน ดักแด้มีสีน้ำตาลเข้ม

พืชอาหาร
             ผักคะน้า กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี ผักกาดหัว หอมแดง หอมหัวใหญ่ หน่อไม้ฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว พริก องุ่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง กุหลาบ ดาวเรือง และกล้วยไม้

ลักษณะการทำลาย
            หนอนกระทู้ผักเป็นแมลงอีกชนิดหนึ่งที่พบเข้าทำลายพืชผักได้หลายชนิด โดยเฉพาะพืชผักตระกูลกะหล่ำ หนอนที่ฟักออกมาจากไข่ใหม่ๆ จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มแทะผิวใบด้านล่าง ทำให้เหลือแต่ผิวใบด้านบน มองเห็นใบผักโปร่งใสคล้ายร่างแห เมื่อหนอนโตขึ้นจะแยกจากกลุ่มออกไปกัดกินทำลายใบพืชผักรุนแรงทั่วทั้งแปลง การเข้าทำลายมักเกิดเป็นหย่อมๆ ตามจุดที่ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่ ทำให้ผลผลิตลดลง

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้
          ๑. สำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุกสัปดาห์ เมื่อพบกลุ่มไข่หรือตัวหนอนให้เก็บทำลายทิ้ง
          ๒. แมลงศัตรูธรรมชาติที่พบเข้าทำลายหนอนกระทู้ผัก ได้แก่
                     - แตนเบียนหนอน Microplitis manilae Ashmead
                     - แมลงวัน Peribaea orbata Wiedemann
                     - มวนพิฆาต Eocanthecona furcellata Woff
          ๓. ใช้ไวรัส NPV ของหนอนกระทู้ผัก อัตรา ๓๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ผสมสารจับใบ พ่นทุก ๕ วัน เมื่อพบหนอนกระทู้ผักระบาด
          ๔. ใช้เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis var aizawai หรือ Bacillus thuringiensis var kurstakii อัตรา ๖๐ – ๘๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
          ๕. หากจำเป็นต้องใช้สารเคมีกำจัดแมลงแนะนำ ดังนี้
                     - อินด๊อกซาคาร์บ ๑๕% SC อัตรา ๑๕ – ๓๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
                     - สปินโนแซด ๑๒% SC อัตรา ๒๐ – ๓๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
                     - อีมาเมคตินเบนโซเอท ๑.๙๒% EC อัตรา ๑๕ – ๒๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
                     - ลูเฟนนูรอน ๕% EC อัตรา ๒๐ – ๓๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
                     - คลอฟลูอาซูรอน ๕% EC อัตรา ๒๐ – ๔๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร

 

ที่มา :  ๑. สัญญาณี  ศรีคชา, แมลงศัตรูผักและการป้องกันกำจัด, กรมวิชาการเกษตร
         ๒. สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา บรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
         ๓. สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่ปรึกษา      :  นางจิระนุช  ชาญณรงค์กุล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
                    นางสาวสุมนา  สิมาสฤษฏ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช

เรียบเรียงโดย :  นางสาวเบญจมาภรณ์  ชุ่มจิตร  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
                     กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : บันทึกเมื่อ : 28/03/2561