ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๗๙ ประจำวันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ อาการมังคุดเนื้อแก้ว ยางไหล


ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๗๙ ประจำวันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

อาการมังคุดเนื้อแก้ว ยางไหล
 

            เตือนเกษตรกรชาวสวนมังคุดทางภาคใต้ที่มังคุดอยู่ในระยะผลอ่อน และมังคุดใกล้เก็บเกี่ยวในภาคตะวันออก เนื่องจากช่วงนี้อากาศร้อนสลับกับมีฝนตกชุกในหลายพื้นที่ ปริมาณฝนไม่สม่ำเสมอเหมาะต่อการเกิดอาการมังคุดเนื้อแก้ว

สาเหตุ  :  เกิดจากการที่น้ำเข้าไปในผลมากจนทำให้เซลล์แตก

ลักษณะอาการ
            อาการเนื้อแก้วเป็นอาการของเนื้อมังคุดที่มีสีขาวใสในบางกลีบ โดยมากจะเป็นกับกลีบที่มีขนาดใหญ่ บางครั้งอาจเกิดอาการเนื้อแก้วทั้งผล จะสังเกตได้จากลักษณะภายนอกของผลจะมีลักษณะร้าวตามขวางของลูก ถ้ามีรอยร้าวมาก เนื้อแก้วในผลนั้นก็จะมีมาก แต่ถ้าอาการเนื้อแก้วเพียงเล็กน้อยอาจจะไม่พบอาการร้าวของเปลือกภายนอก
            อาการยางไหลภายในผลมังคุดจะพบยางสีเหลืองอยู่ตรงกลางระหว่างกลีบผล มักจะพบคู่กับอาการเนื้อแก้ว หรืออาจจะพบแต่อาการยางไหลเพียงอย่างเดียวก็ได้ อาการเนื้อแก้วและยางไหลภายในผลจะพบมากในมังคุดที่ไม่ได้รับการดูแลรักษา เช่น ได้รับน้ำไม่สม่ำเสมอ หรือขาดน้ำเป็นเวลานานๆ มีการระบายน้ำไม่ดี เมื่อได้รับน้ำในปริมาณที่มากจากฝนที่ตกชุกในช่วงผลใกล้แก่ผลมังคุดได้รับน้ำอย่างกะทันหันเปลือกขยายตัวไม่ทันจึงเกิดรอยร้าว และท่อน้ำยางภายในผลก็ได้รับน้ำมากเช่นกัน ส่งผลให้เกิดแรงดันมากจึงปะทุแตกและมีน้ำยางไหลออกมา นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการบำรุงรักษาต้นมังคุดอย่างไม่ถูกต้อง ไม่มีการตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง มังคุดได้รับธาตุอาหารไม่เพียงพอ ก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มังคุดเกิดอาการเนื้อแก้วได้

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้
            ๑. จัดการให้ต้นมังคุดออกดอกเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงฝนตกชุก
            ๒. ให้น้ำต้นมังคุดให้ได้รับน้ำอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอโดยเฉพาะในช่วงการพัฒนาผล
            ๓. จัดการระบายน้ำในสวนมังคุดให้ระบายได้ดี อย่าให้น้ำท่วมขัง
            ๔. หลังจากเก็บผลมังคุดเสร็จแล้ว ให้ทำการตัดแต่งกิ่งทันที เพื่อควบคุมขนาดทรงพุ่มทั้งด้านความสูงและด้านข้างของทรงพุ่ม รวมทั้งการตัดแต่งเพื่อให้ทรงพุ่มโปร่ง
            ๕. ดูแลแปลงและบำรุงต้นให้มีความสมบูรณ์ โดยการใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืชอย่างถูกต้องและเหมาะสม
            ๖. ในช่วงติดผลอ่อนในระยะ ๘ สัปดาห์ ให้พ่นแคลเซียม (Ca) เข้มข้น 6 % (Ca Methalosate) ในอัตรา ๑๐๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐๐ ลิตร ทุก ๑๐ วัน หรือ อัตรา ๑๕๐ มิลลิลิตร ต่อ น้ำ ๒๐๐ ลิตร ทุก ๑๕ วัน จนถึงระยะก่อนการเก็บเกี่ยว (ก่อนระยะสายเลือด) เพื่อให้เซลล์ผลแข็งแรง ซึ่งปริมาณการใช้ Ca จะแปรผันตามปริมาณน้ำฝน และพื้นที่ปลูก

 

ที่มา    ๑. สำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
           ๒. สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
เรียบเรียงโดย   กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

 

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : บันทึกเมื่อ : 13/07/2560