ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๐๔ ประจำวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หนอนกออ้อย (Sugarcane Borer)


ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๐๔ ประจำวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

หนอนกออ้อย (Sugarcane Borer)

            เตือนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในเขตภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกอ้อยที่สำคัญของประเทศ ให้ระวังการระบาดของหนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอสีขาว และหนอนกอสีชมพู โดยเฉพาะอ้อยในระยะแตกกอ และอ้อยปลูกใหม่ และให้ระวังการเข้าทำลายของหนอนกอลายใหญ่ และหนอนกอลายจุดใหญ่ ซึ่งพบมากในระยะอ้อยเป็นลำ เนื่องจากจากข้อมูลแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูอ้อยพบการเข้าทำลายของหนอนกออ้อยในหลายพื้นที่ ดังนั้น ขอให้เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวและในจังหวัดใกล้เคียงสำรวจแปลงอ้อยอย่างสม่ำเสมอ หากพบการเข้าทำลายให้รีบขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อหาทางควบคุมและป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  หนอนกอลายจุดเล็ก       Chilo infuscatellus

                       หนอนกอสีขาว              Scripophaga excerptalis

                       หนอนกอสีชมพู             Sesamia inferens

          (หนอนกอทั้ง ๓ ชนิดนี้ สร้างปัญหาให้กับอ้อยในระยะแตกกอมากกว่าในระยะอ้อยเป็นลำ)

                        หนอนกอลายใหญ่          Chilo sacchariphagus

                        หนอนกอลายจุดใหญ่      Chilo tumidicostalis

          (หนอนกอทั้ง ๒ ชนิดนี้ สร้างปัญหาในระยะอ้อยเป็นลำได้มากกว่าในระยะอ้อยแตกกอ)

วงศ์  :   Tetranychidae

อันดับ  :   Acariformes

รูปร่างลักษณะ
            หนอนกอลายจุดเล็ก ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนสีฟางข้าง อายุ ๗ – ๑๒ วันวางไข่เป็นกลุ่มสีขาวครีมวางซ้อนกันคล้ายเกล็ดปลาอยู่ใต้ใบและบนใบอ้อย ระยะไข่ ๓ – ๖ วัน หนอนมีจุดขนาดเล็กๆ (ขนาดจุดดินสอดำปลายแหลม) สีน้ำตาลไหม้อยู่บนหลังปล้องละ ๑ คู่
            หนอนกอสีขาว ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนสีขาว อายุ ๖ - ๑๐ วัน ไข่แต่ละฟองเป็นเม็ดกลมสีขาวเป็นกลุ่มอยู่ใต้ใบอ้อย และมีขนสีน้ำตาลปกคลุมอยู่ ลำตัวของหนอนสีขาวซีด มีขนาดใหญ่และยาวกว่าหนอนกอลาย 
            หนอนกอสีชมพู ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนสีน้ำตาล อายุ ๗ - ๑๑ วัน ไข่เป็นเม็ดกลมสีชมพูเป็นกลุ่มเรียงกันอยู่ในกาบใบที่แนบอยู่กับยอดหรือใกล้ยอดใบ ระยะไข่ ๖ - ๗ วัน หนอนลำตัวสีชมพูมีขนาดใหญ่กว่าหนอนกอลาย
            หนอนกอลายใหญ่ ตัวเต็มวัยสีน้ำตาลเข้มกว่าหนอนกอลายจุดเล็กมีแถบสีน้ำตาลไหม้เล็ก ๆเป็นแนวนอนบนปีกคู่หน้าเห็นได้ชัด ตัวเต็มวัย ๙ - ๑๕ วัน ลักษณะไข่และระยะไข่เหมือนหนอนกอลายจุดเล็ก แต่ไข่สีขาวใสกว่า ระยะหนอนยาวกว่าคือ ๓๐ - ๔๐ วัน และลักษณะหนอนมีแถบสีน้ำตาลอมม่วงเป็นแถบใหญ่พาดตามยาวของลำตัวเห็นชัดเจน ระยะดักแด้ ๙ - ๑๕ วัน
            หนอนกอลายจุดใหญ่ ตัวเต็มวัยสีเข้มที่สุดในบรรดาตัวเต็มวัยของหนอนกอทั้งหมด กลางปีกคู่หน้าจะมีขีดสีน้ำตาลหนึ่งเส้นพาดไปตามแนวนอนของปีกเห็นได้ชัดตัวเต็มวัย ๕ - ๑๐ วัน ไข่เป็นกลุ่มสีขาวครีมซ้อนกันคล้ายเกล็ดปลาอยู่ใต้และบนใบอ้อย ระยะไข่ ๓ - ๖ วัน ระยะหนอน  ๓๐ - ๓๕ วัน ลักษณะหนอนคล้ายหนอนกอลายจุดเล็กมากเว้นแต่มีจุดด้านหลังของลำตัวกลมใหญ่กว่า (ขนาดเท่าหัวเข็มหมุด) และมีสีน้ำตาลเข้มเห็นเด่นชัดกว่า 

ลักษณะการทำลาย
            เมื่อหนอนกออ้อยฟักออกมาจากไข่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม กัดกินอยู่บริเวณผิวใบหรือหน่ออ้อยในระยะเวลาสั้น ๆ หลังจากนั้นจึงเจาะเข้าไปภายในลำต้นที่อยู่บริเวณผิวดินและอาศัยอยู่ภายในกออ้อยหนอนกออ้อยมีลักษณะนิสัยชอบการเคลื่อนย้าย คือหลังจากหน่ออ้อยที่หนอนกออาศัยกัดกินอยู่ตายก็จะย้ายไปทำลายหน่อใหม่ ดังนั้นหนอนกออ้อย ๑ ตัว จะสามารถทำลายอ้อยได้ ๓ – ๔ หน่อ โดยทั่วไปแล้วหนอนกออ้อยสามารถทำลายอ้อยได้ทุกระยะการเจริญเติบโต ตั้งแต่ระยะแทงหน่อ ระยะแตกกอ ระยะย่างปล้อง ไปจนถึงระยะใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิต

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้
          ๑. ปลูกอ้อยพันธุ์ที่มีความต้านทานต่อหนอนกอ เช่น เอฟ๑๕๖ อู่ทอง๑ และ เค๘๔-๒๐๐
          ๒. ถ้าต้องไถตออ้อยทิ้งให้ทำลายตออ้อยให้หมด เพื่อกำจัดหนอนหรือดักแด้ที่อยู่ในตออ้อย
          ๓. ลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในระยะเริ่มปลูก เพราะหนอนจะชอบหน่ออ้อยที่มีความอวบอ้วน
          ๔. สำรวจแปลงอ้อยอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
          ๕. ใช้ศัตรูธรรมชาติ เช่น
             ๕.๑ ปล่อยแตนเบียนหนอนโคทีเซีย อัตรา ๑๐๐ – ๕๐๐ ตัวต่อไร่ เมื่อพบหนอนปล่อยทุก ๗ วัน จำนวน ๔ ครั้ง
             ๕.๒ ปล่อยแตนเบียนไข่ตริโคแกรมมา อัตรา ๒๐,๐๐๐ ตัวต่อไร่ เมื่ออ้อยอายุ ๒ เดือน ปล่อยทุก ๑๕ วัน จำนวน ๒ ครั้ง
             ๕.๓ ปล่อยแมลงหางหนีบ อัตรา ๕๐๐ ตัวต่อไร่
          ๖. หากจำเป็นต้องใช้สารเคมีกำจัดแมลงให้ใช้ ดังนี้
             ๖.๑ พ่นด้วยสารเคมีกำจัดแมลงเดลต้ามีทรีน อัตรา ๒๐ ซีซี ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร พ่น ๒ ครั้ง ห่างกันครั้งละ ๑๕ วัน
             ๖.๒ พ่นด้วยสารเคมีกำจัดแมลงไซเปอร์เมทริน อัตรา ๑๕ - ๓๐ ซีซี ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
          ๗. พ่นด้วยปิโตเลียมออยส์ ๘๓.๙% อีซี ๑๐๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ควรพ่นก่อนการปล่อยแตนเบียนหนอนหรือแตนเบียนไข่ประมาณ ๑๐ - ๑๕ วัน

 

ที่มา :  สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เรียบเรียงโดย :  กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : บันทึกเมื่อ : 21/07/2560