ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓๑ ประจำวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ หนอนเจาะขั้วผลเงาะ


ปีที่ ๑๖  ฉบับที่ ๓๑ ประจำวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
หนอนเจาะขั้วผลเงาะ (cocoa pod borer)

            เตือนเกษตรกรชาวสวนเงาะในภาคตะวันออกระวังการเข้าทำลายของหนอนเจาะขั้วผลเงาะในระยะผลแก่ถึงเก็บเกี่ยว ในช่วงนี้สภาพอากาศกลางวันร้อน และมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่ เหมาะต่อการระบาดของหนอนเจาะขั้วผลเงาะ ซึ่งปกติระบาดรุนแรงในช่วงใกล้เก็บเกี่ยว ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่นสำรวจสวนอย่างสม่ำเสมอ หากพบการเข้าทำลายให้รีบขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อหาทางควบคุมและป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง ทำให้ผลผลิตเสียคุณภาพ

ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Conopomorpha cramerella Snellen

วงศ์  :   Gracillariidae

อันดับ  :   Lepidoptera

ชื่ออื่น  :   cocoa pod borer

รูปร่างลักษณะ
            ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก ตอนกลางวันอาศัยอยู่ตามต้นเงาะ เพศเมียวางไข่ที่ผลเงาะ ไข่มีลักษณะกลมรี เมื่อหนอนฟักออกมาจากไข่จะเจาะเข้าไปในผลเงาะบริเวณขั้วผล หรือต่ำกว่าขั้วลงมาเล็กน้อย ตัวหนอนสีขาว หัวสีน้ำตาลอ่อน ระยะหนอนประมาณ ๑๔ – ๑๘ วัน ก็จะเข้าดักแด้โดยไต่ออกมาจากผล และหาที่เหมาะสมเข้าดักแด้ ระยะดักแด้ ๖ - ๘ วัน

พืชอาหาร
            เงาะ โกโก้

ลักษณะการทำลาย
            หนอนเมื่อฟักออกจากไข่จะเจาะเข้าไปในผลเงาะบริเวณขั้วผล หรือต่ำกว่าขั้วลงมาเล็กน้อย บางครั้งอาจทำลายถึงเนื้อและเมล็ด การทำลายของหนอนไม่สามารถสังเกตได้จากลักษณะภายนอกได้ เมื่อรับประทานผลเงาะจึงจะพบหนอน

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้
          ๑. สำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุกสัปดาห์
          ๒. เก็บเงาะในขณะที่ผลยังไม่สุกมากเกินไป เพื่อเลี่ยงการทำลายของหนอน
          ๓. เก็บผลเงาะที่ร่วงนำไปฝังหรือเผาทำลาย เพื่อป้องกันการระบาดในฤดูถัดไป
          ๔. .ในสวนที่พบการระบาด เนื้อเงาะเริ่มแก่ ควรพ่นด้วยสารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน ๘๕% ดับบลิวพี) อัตรา ๖๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร พ่นซ้ำตามความจำเป็น พบทำลายมากในเงาะสีชมพู งดพ่นสารก่อนเก็บเกี่ยวอย่างน้อย ๗ วัน

 

 

ที่มา :  ๑. สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
         ๒. กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
         ๓. https://www.cabi.org/isc/datasheet/7017

ที่ปรึกษา      :  นางจิระนุช  ชาญณรงค์กุล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
    
                    นางสาวสุมนา  สิมาสฤษฏ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช

เรียบเรียงโดย :  นางสาวเบญจมาภรณ์  ชุ่มจิตร  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : บันทึกเมื่อ : 11/04/2561