ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๘ ประจำวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ หนอนใยผัก (Diamondback moth)


ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๘ ประจำวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑
หนอนใยผัก (Diamondback moth)

            เตือนเกษตรกรผู้ปลูกผักเป็นการค้าในจังหวัดเขตภาคกลาง โดยเฉพาะผู้ปลูกพืชผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด ควรหมั่นสำรวจแปลงผักอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศเหมาะสมต่อการการระบาดของหนอนใยผัก ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบการทำลายให้รีบแจ้งหรือขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อหาแนวทางการควบคุม และป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Plutella xylostella Linnaeus.

วงศ์  :   Plutellidae

อันดับ  :   Lepidoptera

ชื่ออื่น  :   หนอนใย หนอนใยตัวจรวด

รูปร่างลักษณะ
            ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก วางไข่เป็นฟองหรือกลุ่มเล็ก ๆ ทั้งบนใบและใต้ใบไข่มีสีเหลืองอ่อน หนอนลำตัวยาวเรียวหัวท้ายแหลม ส่วนท้ายมีปุ่มยื่นออกเป็น 2 แฉก สีเขียวอ่อน เทาอ่อน หรือเขียวปนเหลือง เมื่อถูกตัว จะดิ้นและทิ้งตัวลงดินโดยการชักใย เข้าดักแด้ตามใบพืชโดยมีใยปกคลุม

ลักษณะการทำลาย
            หนอนเมื่อฟักออกจากไข่ใหม่ๆ กัดกินอยู่ภายในใบ หลังจากนั้นออกมากัดกินภายนอกทำให้ใบเป็นรูพรุน หากมีการระบาดรุนแรงหนอนใยผักจะกัดกินใบจนเหลือแต่ก้านใบ หรือถ้าเกิดกับผักในระยะต้นอ่อน หนอนจะกัดทำลายส่วนยอดจนชะงักการเจริญเติบโต สำหรับผักในระยะที่ออกดอก ติดฝัก ดอกและฝักอาจถูกทำลายหมดไปได้

พืชอาหาร
            พืชตระกูลกะหล่ำ เช่น กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก คะน้า ผักกาดหัว หัวไชเท้า ผักกาดเขียวปลี ผักกาดขาว ถั่วลันเตา และกระเจี๊ยบเขียว

การแพร่ระบาด
            โดยในประเทศไทยพบมีการระบาดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีในเกือบทุกพื้นที่ และมักพบการแพร่ระบาดในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่มีอุณหภูมิเหมาต่อการเพิ่มจำนวนประชากรของหนอนใยผัก

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้

            ๑. สำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ

            ๒. เก็บเศษผักออกจากแปลงหลังเก็บเกี่ยว ถ้าทิ้งไว้จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์

            ๓. ใช้เรือนตาข่ายไนล่อนหรือปลูกผักกางมุ้ง

            ๔. ใช้เชื้อบาซิลลัส ทรูริงเยนซีส (บีที) พ่นทุก ๔ - ๗ วัน เมื่อพบการระบาด อัตราการใช้ตามคำแนะนำในฉลาก

            ๕. ใช้เมล็ดสะเดาบด อัตรา ๑ กิโลกรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร แช่ทิ้งไว้ ๒๔ ชั่วโมง แล้วกรองเอาน้ำไปพ่นในแปลง

            ๖. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ
                      - ตัวห้ำ เช่น มวนตาโต มวนพิฆาต มวนเพชฌฆาต ต่อรัง ต่อหมาร่า ต่อขายาว จิ้งหรีดหนวดยาว ตั๊กแตนตำข้าว แมลงปอบ้าน แมลงปอเสือ และด้วงดิน
                      - ตัวเบียน เช่น Trichogramma confusum, Trichogrammatoidae bactrae, Cotesia plutellae, Thyraeella collaris (Grav)

            ๗. หากพบการระบาดรุนแรงให้ใช้สารเคมีพ่นแนะนำดังนี้
                       - คลอร์ฟีนาเพอร์ (แรมเพจ ๑๐% SC) อัตรา ๒๐ – ๔๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
                      - สปินโนแซด (ซัคเซค ๑๒๐ ๑๒% SC) อัตรา ๒๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
งดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว ๗ วัน พ่นติดต่อกัน ๒ – ๓ ครั้ง เมื่อพบการระบาดรุนแรง

 

 

ที่มา :  ๑. กรมวิชาการเกษตร
         ๒. กรมส่งเสริมการเกษตร
เรียบเรียงโดย :  กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

Update Date : บันทึกเมื่อ : 01/02/2561