ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๕๐ ประจำวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรคใบด่างมันสำปะหลัง


ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๕๐ ประจำวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
โรคใบด่างมันสำปะหลัง (Cassava Mosaic Virus)

            เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดที่ปลูก  มันสำปะหลังในแถบภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฝ้าระวัง
และติดตามสถานการณ์    โรคใบด่างมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่อง ด้วยขณะนี้มีรายงานว่าพบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในประเทศเวียดนามและกัมพูชา
ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศไทยและจุดที่พบการระบาดไม่ไกลจากประเทศไทยมากนัก จึงมีความเสี่ยงสูงที่โรคใบด่างมันสำปะหลังจะเข้ามาระบาดและทำความเสียหาย
ให้กับผลผลิตมันสำปะหลังในประเทศไทย ดังนั้น ขอให้เกษตรกรสำรวจแปลงปลูกมันสำปะหลังอย่างสม่ำเสมอ หากพบต้นมันสำปะหลังแสดงอาการใบด่างเหลือง
ใบเสียรูปทรง และ มีขนาดเล็กลง ยอดที่แตกใหม่แสดงอาการด่างเหลือง ลำต้นแคระแกรน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัด
เพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมและดำเนินการป้องกันกำจัดทันที และหากเกิดการระบาดอาจทำให้ผลผลิตมันสำปะหลังเสียหายมากกว่า ๘๐ – ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

เชื้อสาเหตุ  :  Cassava mosaic virus (สายพันธุ์ Sri Lankan (SLCMV))

ลักษณะอาการ
            
ต้นมันสำปะหลังจะแสดงอาการใบด่างเหลือง ใบเสียรูปทรง และมีขนาดเล็กลง ยอดที่แตกใหม่แสดงอาการด่างเหลือง ลำต้นแคระแกรน

การแพร่ระบาด
            
แพร่กระจายผ่านทางท่อนพันธุ์เป็นส่วนใหญ่ และมีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะนำโรคมาสู่ต้นมันสำปะหลัง

 

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้
            
๑. ห้ามนำเข้าท่อนพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์ของมันสำปะหลัง ยกเว้นมันเส้น และหัวมันสดจากประเทศที่มีรายงานพบการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง
ซึ่งเป็นศัตรูพืชกักกันตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดศัตรูพืชเป็นสิ่งต้องห้ามตาม พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้จึงควรงดการนำเข้าท่อนพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์จากประเทศเวียดนาม กัมพูชาและประเทศที่มีรายงานการระบาด
            ๒. สำรวจแปลงมันสำปะหลังอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
            ๓. ใช้พันธุ์ที่ปลอดโรค หรือจากต้นพันธุ์มันสำปะหลังที่ไม่แสดงอาการของโรค
            ๔. หากพบต้นมันสำปะหลังแสดงอาการใบด่าง ให้ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปเผาทำลายนอกแปลง และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร
และกรมวิชาการเกษตรโดยทันที
            ๕. ปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อโรคจากต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคตกค้างอยู่ในแปลง หลีกเลี่ยงการขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยัง
ไม่เคยมีการระบาด
            ๖. กำจัด หรือหลีกเลี่ยงการปลูกพืชอาศัยของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เช่น สบู่ดำ ละหุ่ง และพืชอาศัยของแมลงพาหะ เช่น กระเพรา โหระพา ผักชีฝรั่ง พริก มะเขือเปราะ มันฝรั่ง และพืชตระกูลถั่ว
            ๗. กำจัดแมลงพาหะ เช่น แมลงหวี่ขาวยาสูบ

          

ที่มา  :  กรมวิชาการเกษตร , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่ปรึกษา      :  นางจิระนุช  ชาญณรงค์กุล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
                        นางสาวสุมนา  สิมาสฤษฏ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช

เรียบเรียงโดย :  นางสาวเบญจมาภรณ์  ชุ่มจิตร  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
                             นายสามารถ  ศรีวิลัย  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
                             กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : บันทึกเมื่อ : 06/06/2561