ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๕๑ ประจำวันที่ ๖ มิภุนายน ๒๕๖๑ แมลงดำหนามมะพร้าว


ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๕๑ ประจำวันที่ ๖ มิภุนายน ๒๕๖๑
แมลงดำหนามมะพร้าว (coconut hispine beetle)

            เตือนเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวในทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวที่สำคัญ ด้วยขณะนี้หลายจังหวัดพบการระบาดของแมลงดำหนามและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าในขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๖๐ ซึ่งผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรระบุว่าสารเคมีอิมาเมกติน
เบนโซเอท ๑.๙๒% อีซี สามารถกำจัดแมลงดำหนามได้ แต่ก็มีพื้นที่ปลูกมะพร้าวบางส่วนที่ไม่พบการทำลายของหนอนหัวดำไม่ได้ทำการฉีดสารเคมีเข้าต้น จึงเป็นแหล่งแพร่ขยายพันธุ์ของแมลงดำหนามดังนั้น ขอให้เกษตรกรหมั่นสำรวจสวนมะพร้าวอย่างสม่ำเสมอ หากพบการเข้าทำลายให้ดำเนินการป้องกันกำจัดตามคำแนะนำของทางราชการ และแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อวางแผนการควบคุมและป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรงต่อไป

ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Brontispa longissima (Gestro)

วงศ์  :   Chrysomelidae

อันดับ  :   Coleoptera

ชื่ออื่น  :   -

รูปร่างลักษณะ
            
ตัวเต็มวัยแมลงดำหนามเป็นด้วงปีกแข็ง ลำตัวค่อนข้างแบน ส่วนหัวและท้องมีสีน้ำตาล ส่วนอกมีสีเหลืองปนส้ม ปีกมีสีดำ ซ่อนตัวอยู่ตามใบอ่อนหรือใบที่ยังไม่คลี่ แมลงดำหนามวางไข่เป็นฟองเดี่ยวหรือกลุ่ม กลุ่มละ ๑ - ๔ ฟอง ใต้ใบที่ยังไม่คลี่ ไข่มีลักษณะยาว ค่อนข้างแบน รูปร่างคล้ายแคปซูล มีขนสีน้ำตาลปกคลุม ระยะไข่ประมาณ ๕ วัน จึงฟักเป็นตัวหนอน ตลอดอายุขัยตัวเมียสามารถวางไข่ได้ประมาณ ๑๐๐ ฟอง ตัวหนอนมีสีขาวบริเวณด้านข้างของลำตัวมีลักษณะคล้ายหนามยื่นออกมา ปลายสุดของส่วนท้องมีหนาม รูปร่างคล้ายคีมยื่นออกมา ๑ คู่ ตัวหนอนที่ฟักออกมาใหม่จะเริ่มแทะกินใบอ่อนที่เรียงซ้อนกันและยังไม่คลี่ออก เจริญเติบโตและลอกคราบ
๕ - ๖ ครั้ง โดยตัวหนอนจะซ่อนตัวหลบแสงสว่างในซอกใบอ่อน จากนั้นจะพักตัวหยุดกินอาหารประมาณ ๓ วัน จึงเข้าดักแด้ หนอนที่เจริญเติบโตเต็มที่จะหยุดกินอาหารและเข้าดักแด้ในกาบใบมะพร้าว ดักแด้จะติดกับใบมะพร้าว มีสีน้ำตาลเข้ม รวมระยะไข่จนกระทั่งถึงตัวเต็มวัยใช้เวลาประมาณ ๕ - ๗ สัปดาห์ ระยะตัวเต็มวัยอายุนาน
๘ - ๑๐ สัปดาห์

 

พืชอาหาร
            มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน หมากเขียว หมากเหลือง และหมากแดง

ลักษณะการทำลาย
            
ทั้งตัวหนอนและตัวเต็มวัยของแมลงดำหนามมะพร้าว จะซ่อนตัวในใบอ่อนและกัดกินยอดอ่อนโดยเฉพาะยอดที่ยังไม่คลี่ ทำให้ยอดอ่อนของมะพร้าวชะงักการเจริญเติบโต หากต้นมะพร้าวถูกทำลายรุนแรงติดต่อกัน ทำให้ใบแห้งกลายเป็นสีน้ำตาลหลายใบ มองเห็นเป็นสีขาวโพลนชัดเจน ชาวสวนเรียกว่า “โรคหัวหงอก” ซึ่งเป็นลักษณะการทำลายของแมลงดำหนาม

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้
            
๑. สำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
            ๒. ตัดยอดที่ถูกแมลงกัดกินมาเก็บไข่ หนอนและตัวเต็มวัยไปทำลาย
            ๓. ปล่อยแมลงหางหนีบทำลายไข่ หนอน และดักแด้ของแมลงดำหนาม อัตรา ๓๐๐ ตัวต่อไร่
            ๔. ปล่อยแตนเบียนหนอนอะซีโคเดส อัตรา ๕ – ๑๐ มัมมี่ต่อไร่ ปล่อย ๓ – ๕ ครั้ง ห่างกัน ๒ สัปดาห์ต่อครั้ง
            ๕. ใช้เชื้อราเขียวเมตตาไรเซียม พ่นกำจัดหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัยของแมลงดำหนาม อัตราเชื้อสด ๑ กิโลกรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร

ที่มา :  ๑. กรมวิชาการเกษตร
            
๒. สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
            
๓. https://www.cabi.org/isc/datasheet/10059

ที่ปรึกษา      :  นางจิระนุช  ชาญณรงค์กุล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
                         
นางสาวสุมนา  สิมาสฤษฏ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช

เรียบเรียงโดย :  นางสาวเบญจมาภรณ์  ชุ่มจิตร  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
                             กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : บันทึกเมื่อ : 06/06/2561