สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐