ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๘๓ ประจำวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรคพุ่มไม้กวาด (Witches’ broom)


ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๘๓ ประจำวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
โรคพุ่มไม้กวาด (Witches’ broom)

          เตือนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จากข้อมูลแปลงสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูลำไย เริ่มพบการเกิดโรคพุ่มไม้กวาดหรือโรคพุ่มแจ้ของลำไยในหลายจังหวัด โดยโรคนี้มีไรลำไยเป็นแมลงพาหะนำโรค โดยเฉพาะผู้ที่ปลูกลำไยพันธุ์เบี้ยวเขียวก้านอ่อนซึ่งเป็นพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคนี้ ดังนั้น ขอให้เกษตรกรหมั่นสำรวจสวนลำไยอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการใบที่ยอดม้วนบิดเป็นเกลียว หรือพบไรลำไย ให้รีบแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการควบคุมและป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง

เชื้อสาเหตุ :   ไฟโตพลาสมา (Phytoplasma)

ชื่อสามัญอื่น :   โรคพุ่มแจ้

แมลงพาหะ :   ไรลำไย Aceria dimocarpi (Kuang)

ลักษณะอาการ
             โรคพุ่มไม้กวาดนี้มีไรลำไยเป็นพาหะนำโรค โดยเริ่มแรกส่วนที่เป็นตาเกิดอาการใบยอดแตกฝอยมีลักษณะเหมือนพุ่มไม้กวาด ใบมีขนาดเล็กเรียวยาวม้วนบิดเป็นเกลียวมีขนละเอียดปกคลุมแข็งกระด้างไม่คลี่ออกกลายเป็นกระจุกสั้น ๆ ขึ้นตามส่วนยอด ถ้าเป็นช่อดอกจะแตกเป็นพุ่มฝอย ดอกแห้งไม่ติดผล ถ้าไม่รุนแรงก็จะออกช่อชนิดติดใบปนดอก และช่อสั้น ๆ ซึ่งอาจติดผลได้น้อยถ้าเป็นโรครุนแรงดอกลำไยที่เกิดขึ้นจะแตกกิ่งเป็นฝอยมีใบชนิดไม่คลี่อยู่มาก ลำไยที่เป็นโรครุนแรงต้นจะโทรม ออกดอกติดผลน้อย

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้
           ๑. สำรวจสวนลำไยอย่างสม่ำเสมอ
           ๒. สำรวจแมลงพาหะหากพบให้รีบป้องกันกำจัดทันที
           ๓. เมื่อผลิใบใหม่พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดไร เช่น กำมะถันผงชนิดละลายน้ำ
           ๔. หากพบต้นลำไยที่เป็นโรคให้ตัดกิ่งลำไยที่เป็นโรคออก แล้วเผาทำลายในทันที
           ๕. พ่นสารป้องกันกำจัดไรตามความจำเป็น
           ๖. กิ่งพันธุ์ปลูกควรเป็นกิ่งพันธุ์ที่มาจากต้นแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ ไม่เป็นโรค

 

ที่มา  :  ๑. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่
   
          ๒. กรมวิชาการเกษตร

ที่ปรึกษา   :  นางจิระนุช  ชาญณรงค์กุล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
    
                 นางสาวสุมนา  สิมาสฤษฏ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช

เรียบเรียงโดย :  นางสาวเบญจมาภรณ์  ชุ่มจิตร  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ   กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : บันทึกเมื่อ : 04/09/2561