ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ ๕๔
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่านช่องทางออนไลน์
* จำเป็น

ชื่อ - นามสกุล*
* กรุณาระบุชื่อ-สกุล
หน่วยงาน(ถ้ามี)*
ข้อความอวยพร*
* กรุณาระบุคำอวยพร
 

กรมส่งเสริมการเกษตร ๒๑๔๓/๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ๑๐๙๐๐ โทร.๐๒-๕๗๙-๐๑๐๒