เปลี่ยนการแสดงผล
ผู้บริหาร

board

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

Director-General Department of Agricultural Extension

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

Tel : 02 579 3005

E-Mail : -

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

Deputy Director-General Department of Agricultural Extension

  ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562

Tel : 02 579 3815

E-Mail : -

นายขจร เราประเสริฐ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

Deputy Director-General Department of Agricultural Extension

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

Tel : 02-9551632

E-Mail : [email protected]

กองปฎิบัติการฝนหลวง

นายภักดี จันทร์เกษ

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง

02-109-5100-18 ต่อ 444

02-109-5137

[email protected]

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง

นางสาววาสนา วงษ์รัตน์

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง

02-109-5100-18 ต่อ 666

02-109-5139

[email protected]

กองบริหารการบินเกษตร

นายจเด็ด กลิ่นชื่น

ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร

02-109-5100-18 ต่อ 555

091-775-1446

[email protected]

สำนักงานเลขานุการกรม

นายไพจิตร เค้ากล้า

เลขานุการกรม

02-109-5127-18 ต่อ 777

02-109-5144

[email protected]

กลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวพัทธนันท์ มณีโชติวงศ์

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

02-109-5100-18 ต่อ 921,922

02-109-5100-18 ต่อ 928

[email protected]

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางชุติมา หงษ์ทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

02-109-5100-18 ต่อ 911

02-109-5132 ต่อ 919

[email protected]

กองแผนงาน

นางสาวเสาวนีย์ แก้วสุข

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

02-109-5100-18 ต่อ 888

02-109-5143

[email protected]

กองส่งเสริมและเผยแพร่โครงการพระราชดำริ

นายสหชาติ รอดไสว

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่โครงการพระราชดำริ

02-109-5100-18 ต่อ 766

02-109-5100 ต่อ 769

[email protected]

นางนรีลักษณ์ วรรณสาย

MRS. NAREELUCK WANNASAI

รองอธิบดีด้านบริหาร

DEPUTY DIRECTOR-GENERAL
(ADMINISTRATIVE SECTION)

02-109-5100-18 ต่อ 301

02-109-5136

[email protected]

นางนรีลักษณ์ วรรณสาย

MRS. NAREELUCK WANNASAI

รองอธิบดีด้านบริหาร

DEPUTY DIRECTOR-GENERAL
(ADMINISTRATIVE SECTION)

02-109-5100-18 ต่อ 301

02-109-5136

[email protected]

กองปฎิบัติการฝนหลวง

นายรังสรรค์ บุศย์เมือง

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ

02-109-5100-18 ต่อ 4010

05-327-5051 ต่อ 111

[email protected]

ว่าง

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ(ตอนล่าง)

02-109-5100-18 ต่อ 4070

05-530-3551

-

ว่าง

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

02-109-5100-18 ต่อ 4030

04-346-8217

-

นายแทนไทร์ พลหาญ

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง)

02-109-5100-18 ต่อ 4062

-

[email protected]

นายรัฐกร วรุณสุขะศิริ

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง

02-109-5100-18 ต่อ 4020

05-625-6018

[email protected]

นายวีระพล สุดชาฎา

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก

02-109-5100-18 ต่อ 4040

03-802-5729

[email protected]

นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้

02-109-5100-18 ต่อ 4050

07-795-0013

[email protected]

นายอนุชิต สุขนรินทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง

02-109-5100-18 ต่อ 411

02-109-5137

[email protected]

นายวราวุธ นินวิบูลย์

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสภาพอากาศ

02-109-5100-18 ต่อ 422

02-109-5137

[email protected]

นายกิตติ ธูปศรี

ผู้อำนวยการกลุ่มซ่อมบำรุงและบริการงานช่าง

02-109-5100-18 ต่อ 422

-

[email protected]

นางสาวสุเกล้า ดอกไม้

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

02-109-5100-18 ต่อ 431

-

[email protected]

นายอนุชิต ศรีสถิตย์ธรรม

หัวหน้าสถานีเรดาร์อมก๋อย

02-109-5100-18 ต่อ 4210,4211

05-346-7015

[email protected]

นางสาวธัญนันท์ นุ่มน้อย

หัวหน้าสถานีเรดาร์สัตหีบ

02-109-5100-18 ต่อ 4240,4241

03-300-6061

[email protected]

นายชัยยา ว่องการไถย

หัวหน้าสถานีเรดาร์ตาคลี

02-109-5100-18 ต่อ 4220,4221

05-626-1219

[email protected]

นายกมล ศิริบูรณะภานนท์

หัวหน้าสถานีเรดาร์พิมาย

02-109-5100-18 ต่อ 4230,4231

04-424-9806

[email protected]

นายจิตติพร นาคพันธ์

หัวหน้าสถานีเรดาร์พนม

02-109-5100-18 ต่อ 4250,4251

07-738-0902

[email protected]

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง

นายฐิติกร จรรยาธรรม

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง

02-109-5100-18 ต่อ 611

02-109-5139

[email protected]

นายมารุต ราชมณี

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

02-109-5100-18 ต่อ 622

02-109-5139

[email protected]

นายประสพ พรหมมา

ผู้อำนวยการศูนย์ฝนหลวงหัวหิน

02-109-5100-18 ต่อ 640

03-252-0988

[email protected]

นางสาวสกาวเดือน ขยันยิ่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาความร่วมมือเทคโนโลยีฝนหลวง

02-109-5100-18 ต่อ 633

02-109-5139

[email protected]

นางปราณี รอดไสว

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

02-109-5100-18 ต่อ 655

02-109-5139

[email protected]

กองบริหารการบินเกษตร

นายกมล ศิริลักษณ์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มการบิน

02-109-5100-18 ต่อ 511

-

[email protected]

นายศักดา อุ่นน้อย

ผู้อำนวยการกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์การบิน

02-109-5100-18 ต่อ 530

-

[email protected]

นายศักดา อุ่นน้อย

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มซ่อมบำรุงอากาศยาน

02-109-5100-18 ต่อ 530

-

[email protected]

นายกมล ศิริลักษณ์

หัวหน้าสนามบินคลองหลวง

02-109-5100-18 ต่อ 511

-

[email protected]

นายเฉลิมพล ราชโรจน์

หัวหน้าสนามบินนครสวรรค์

02-109-5100-18 ต่อ 561

-

[email protected]

นางสาวชุติวรรณ สูงศักดิ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

02-109-5100-18 ต่อ 542

-

[email protected]สำนักงานเลขานุการกรม

นางธนวรรณ ไชยพานิชย์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

02-109-5100-18 ต่อ 799

02-109-5100-18 ต่อ 798

[email protected]

นางสาววิลาวัลย์ หมื่นวิเชียร

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการคลัง

02-109-5100-18 ต่อ 730

02-109-5141

[email protected]

นางสาวนิระมล หนูสง

ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ

02-109-5100-18 ต่อ 722

02-109-5140

[email protected]

นางสาวพจนีย์ กิมสร้าง

ผู้อำนวยการกลุ่มวินัยและกฎหมาย

02-109-5100-18 ต่อ 781

02-109-5100-18 ต่อ 789

[email protected]

นายเอกชัย สิริบวรพาณิชย์

ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ

02-109-5100-18 ต่อ 711

02-109-5145

[email protected]

นายเอกชัย วงศ์เจริญชัย

หัวหน้าฝ่ายอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ

02-109-5100-18 ต่อ 705

061-949-4555

[email protected]

นางสุปราณี ศรีเจริญโชติ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

02-109-5100-18 ต่อ 771

02-109-5145

[email protected]

กองแผนงาน

นางสาวอุมาพร มณีเรืองเดช

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

02-109-5100-18 ต่อ 811

02-109-5143

[email protected]

นายสิริโรจน์ พิมลลิขิต

ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ

02-109-5100-18 ต่อ 833

02-109-5143

[email protected]

นางสาวธริษศา กล่อมสมร

ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล

02-109-5100-18 ต่อ 822

02-109-5143

[email protected]

นางสาวอุมาพร หิตโกเมท

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

02-109-5100-18 ต่อ 830

02-109-5143

[email protected]

นางพิมพ์นารา สุทัศน์ ณ อยุธยา

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

02-109-5100-18 ต่อ 880

02-109-5143

[email protected]

กองส่งเสริมและเผยแพร่โครงการพระราชดำริ

ว่าง

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

-

-

-

นางสาวจิราพรรณ เทียนอินทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมโครงการพระราชดำริ

02-109-5100-18 ต่อ 763

-

[email protected]

นายธนินท์โชติ โชติรัตนพงศ์ธร

ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานและกิจกรรมพิเศษ

02-109-5100-18 ต่อ 762

-

[email protected]

นางสาวกนกกาญจน์ จันทร์เกิด

ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์

0-2109-5100-18 ต่อ 764

0-2109-5100 ต่อ 769

[email protected]

ว่าง

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีฝนหลวง

Acting Specialist in Royal Rainmaking Technology

 -

-

-

นายฉันติ เดชโยธิน

Mr. Chanti DETYOTHIN

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์บรรยากาศประยุกต์

EXPERT ON APPLIED ATMOSPHERIC SCIENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT

02-109-5100-18 ต่อ 941

03-252-0988

[email protected]