เปลี่ยนการแสดงผล
ผู้บริหาร

board

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

Director-General Department of Agricultural Extension

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

Tel : 02 579 3005

E-Mail : -

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

Deputy Director-General Department of Agricultural Extension

  ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562

Tel : 02 579 3815

E-Mail : -

นายขจร เราประเสริฐ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

Deputy Director-General Department of Agricultural Extension

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

Tel : 02-9551632

E-Mail : raojorn@hotmail.com

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

Deputy Director-General Department of Agricultural Extension

  ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

Tel : -

E-Mail : -

นายนวนิตย์ พลเคน

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

Deputy Director-General Department of Agricultural Extension

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

Tel : -

E-Mail : -