ว่าง
ตำแหน่ง : อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
โทร. : 0-2579-3005
โทรสาร : 0-2579-9450
e-mail : somchai.c@doae.go.th

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

เกียรติประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายประสงค์ ประไพตระกูล
ตำแหน่ง : รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 1
โทร. : 0-2579-3021
โทรสาร : 0-2579-9539
e-mail : prasong_p@outlook.com

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน 2559

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต  : (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  : (พืชไร่) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

นักวิชาการเกษตร ส่วนส่งเสริมสินค้าเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
บุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร
นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

เกียรติประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

ประถมาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2558
ประถมาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2555
เหรียญจักรพรรดิมาลา : ปี 2551
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2546
ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2541
ตริตาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2538
ตริตาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2534
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2530

นายสำราญ สาราบบรณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      นายสำราญ  สาราบรรณ์

     ตำแหน่ง : รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 2
      โทร. : 087-707-9680
      โทรสาร : 0-2579-0922
      e-mail : sum351@hotmail.com

      ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่  15 มีนาคม 2560

      ประวัติการศึกษา

                   ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  : (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรเกษตรศาสตร์
                 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  : (พืชไร่นา) มหาวิทยาลัยเกษตรเกษตรศาสตร์

     ประวัติการทำงาน

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเกษตรกร

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

เกียรติประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

ประถมาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2558
ประถมาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2555
เหรียญจักรพรรดิมาลา : ปี 2551
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2546
ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2541
ตริตาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2538
ตริตาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2534
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ว่าที่ร้อยตรี.ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์

ตำแหน่ง : รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 3 
 

 

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส
ตำแหน่ง : รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 4
โทร. : 0-2579-3794
โทรสาร : 0-2579-3020
e-mail : dares.doae@gmail.com 

 

ประวัติการศึกษา

-

ประวัติการทำงาน

-

เกียรติประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

   


 

Update Date : บันทึกเมื่อ : 10/05/2561