นางสาวณัฐสุรางค์ กฤษฎาเรืองศรี ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เป้นผู้ได้รับมอบรางวัล " NACC AWADS 2017 " จากสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องบุลคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์ ประจำปี ๒๕๖๐


Update Date : บันทึกเมื่อ : 23/01/2018