ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการเข้าร่วมจัดงาน Expo 2022 Floriade Almere ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในปี 2565 ที่ ราชอาณาจักรเนเธอแลนด์ ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการเข้าร่วมจัดงาน Expo 2022 Floriade Almere ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในปี 2565 ที่ ราชอาณาจักรเนเธอแลนด์ ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน \"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง\"
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน \"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง\"
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ช่วงเช้า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางตรวจราชการและพบปะเกษตรกรที่วัดอินทาราม อ.ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ช่วงเช้า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางตรวจราชการและพบปะเกษตรกรที่วัดอินทาราม อ.ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
นายกชูวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง จ.ศรีสะเกษ หวังดันเป็นต้นแบบแปลงใหญ่ข้าวเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นายกชูวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง จ.ศรีสะเกษ หวังดันเป็นต้นแบบแปลงใหญ่ข้าวเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ดร.เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรต้อนรับ Mr. Nie Chang Cheng นายกสมาคมผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก เมืองบายานเนอร์ เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตรจากเมืองบายานเนอร์ จำนวน 5 คน เข้าเยี่ยมคารวะและแลกเปลี่ยนแนวทางการผลักดันสินค้าเกษตรไทยสู่เมืองบายานเนอร์ในอนาคต ณ ห้องประชุม 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ดร.เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรต้อนรับ Mr. Nie Chang Cheng นายกสมาคมผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก เมืองบายานเนอร์ เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตรจากเมืองบายานเนอร์ จำนวน 5 คน เข้าเยี่ยมคารวะและแลกเปลี่ยนแนวทางการผลักดันสินค้าเกษตรไทยสู่เมืองบายานเนอร์ในอนาคต ณ ห้องประชุม 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของ รมว.กษ. รมช.กษ. และการประชุม ครม.สัญจร ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) 11-12 พฤศจิกายน 2562
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของ รมว.กษ. รมช.กษ. และการประชุม ครม.สัญจร ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) 11-12 พฤศจิกายน 2562
นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานแถลงข่าว \"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2562\"
นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานแถลงข่าว \"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2562\"
เกษตรฯ หารือแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกใช้สารเคมี 3 ชนิด กสก.เตรียมนำเครื่องจักรช่วยกำจัดวัชพืช
เกษตรฯ หารือแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกใช้สารเคมี 3 ชนิด กสก.เตรียมนำเครื่องจักรช่วยกำจัดวัชพืช
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการทหารพันธ์ุดี ณ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ภายในโครงการฯ ประกอบด้วย แปลงฝึกหัดปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 และข้าวเหนียวพันธุ์ธัญสิริน การปรับปรุงดินพื้นที่แปลงนาและแปลงผัก การปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายประจักษ์ศิลปาคม พร้อมพระราชทานปลานิลจิตรลดา จำนวน 90,000 ตัว ลงสู่สระน้ำโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จากนั้นเสด็จไปยัง ฟาร์มทดลองเลี้ยงเป็ดและไก่ ภายในพื้นที่โครงการฯ ทอดพระเนตรการทดลองเลี้ยงเป็ดเทศ และไก่พื้นบ้าน และทรงปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 พร้อมพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจำนวน 150 ชุด ได้แก่ บวบหอม 50 ชุด มะละกอแขกดำ 50 ชุด และน้ำเต้าหยดน้ำ 50 ชุด จากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรและเกษตรกรผู้ผลิตพันธุ์ข้าว และทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีโดยเกษตรเครือข่าย พร้อมพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ทหารพันธุ์ดี
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการทหารพันธ์ุดี ณ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ภายในโครงการฯ ประกอบด้วย แปลงฝึกหัดปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 และข้าวเหนียวพันธุ์ธัญสิริน การปรับปรุงดินพื้นที่แปลงนาและแปลงผัก การปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายประจักษ์ศิลปาคม พร้อมพระราชทานปลานิลจิตรลดา จำนวน 90,000 ตัว ลงสู่สระน้ำโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จากนั้นเสด็จไปยัง ฟาร์มทดลองเลี้ยงเป็ดและไก่ ภายในพื้นที่โครงการฯ ทอดพระเนตรการทดลองเลี้ยงเป็ดเทศ และไก่พื้นบ้าน และทรงปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 พร้อมพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจำนวน 150 ชุด ได้แก่ บวบหอม 50 ชุด มะละกอแขกดำ 50 ชุด และน้ำเต้าหยดน้ำ 50 ชุด จากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรและเกษตรกรผู้ผลิตพันธุ์ข้าว และทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีโดยเกษตรเครือข่าย พร้อมพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ทหารพันธุ์ดี
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี โดยมีเกษตรจังหวัดอุดรธานีเป็นผู้สรุปผลการดำเนินงาน โดยจังหวัดอุดรธานีมีแปลงใหญ่ทั้งหมด 113 แปลง ได้แก่ แปลงใหญ่ข้าว มันสำปะหลัง ประมง ผัก ปศุสัตว์ ยางพารา กล้วย ไม้ดอกไม้ประดับ และที่ประสบความสำเร็จคือแปลงใหญ่มะม่วงน้ำดอกไม้ที่มีความโดดเด่นและสามารถส่งออกจำหน่ายไปยังต่างประเทศกว่า 40% รวมทั้งมีการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ เช่น อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ยางพารา และมีเครือข่ายเกษตรกร Young Smart Farmer กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี โดยมีเกษตรจังหวัดอุดรธานีเป็นผู้สรุปผลการดำเนินงาน โดยจังหวัดอุดรธานีมีแปลงใหญ่ทั้งหมด 113 แปลง ได้แก่ แปลงใหญ่ข้าว มันสำปะหลัง ประมง ผัก ปศุสัตว์ ยางพารา กล้วย ไม้ดอกไม้ประดับ และที่ประสบความสำเร็จคือแปลงใหญ่มะม่วงน้ำดอกไม้ที่มีความโดดเด่นและสามารถส่งออกจำหน่ายไปยังต่างประเทศกว่า 40% รวมทั้งมีการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ เช่น อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ยางพารา และมีเครือข่ายเกษตรกร Young Smart Farmer กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ครั้งนี้เป็นร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม ตามโครงการพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานพันธมิตรและเกษตรกรจิตอาสา รวมกว่า 1,500 คน ร่วมกันกำจัดวัชพืช ขยะสิ่งปฏิกูลกีดขวางทางน้ำ และพัฒนาคลองสามวา ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ครั้งนี้เป็นร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม ตามโครงการพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานพันธมิตรและเกษตรกรจิตอาสา รวมกว่า 1,500 คน ร่วมกันกำจัดวัชพืช ขยะสิ่งปฏิกูลกีดขวางทางน้ำ และพัฒนาคลองสามวา ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ