ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการติดตามสถานการณ์แล้งฝนทิ้งช่วง เพื่อหารือมาตรการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งเนื่องจากฝนทิ้งช่วง และจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจติดตามสถานการณ์แล้งฝนทิ้งช่วงปี 2562 โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเร่งให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอสำรวจผลกระทบจากภัยแล้ง เพื่อเตรียมมาตรการเยียวยาเกษตรกร และเตรียมวางแผนการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำและการดูแลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบต่อไป
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการติดตามสถานการณ์แล้งฝนทิ้งช่วง เพื่อหารือมาตรการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งเนื่องจากฝนทิ้งช่วง และจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจติดตามสถานการณ์แล้งฝนทิ้งช่วงปี 2562 โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเร่งให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอสำรวจผลกระทบจากภัยแล้ง เพื่อเตรียมมาตรการเยียวยาเกษตรกร และเตรียมวางแผนการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำและการดูแลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบต่อไป
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษครและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากภัยแล้ง ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (134-135) โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ รวมทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กรมอุตุนิยมวิทยา ผู้แทนทุกเหล่าทัพ และผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษครและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากภัยแล้ง ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (134-135) โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ รวมทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กรมอุตุนิยมวิทยา ผู้แทนทุกเหล่าทัพ และผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเกษตรจังหวัดและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการในสังกัด 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 45 คน เพื่อรับทราบข้อราชการเร่งด่วนและนำไปขับเคลื่อนงานในพื้นที่ต่อไป
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเกษตรจังหวัดและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการในสังกัด 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 45 คน เพื่อรับทราบข้อราชการเร่งด่วนและนำไปขับเคลื่อนงานในพื้นที่ต่อไป
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร หรือ ตลาดเกษตรกรถาวร จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เพื่อยกระดับตลาดเกษตรกรที่มีอยู่เดิม และสร้างโอกาสให้เกษตรกรให้ฝึกการขายอย่างเป็นระบบ เรียนรู้การขายจริง พบปะผู้บริโภคโดยตรง และเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่สำคัญ ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การผลิต ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค จนถึงการตั้งราคาขายที่เหมาะสม
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร หรือ ตลาดเกษตรกรถาวร จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เพื่อยกระดับตลาดเกษตรกรที่มีอยู่เดิม และสร้างโอกาสให้เกษตรกรให้ฝึกการขายอย่างเป็นระบบ เรียนรู้การขายจริง พบปะผู้บริโภคโดยตรง และเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่สำคัญ ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การผลิต ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค จนถึงการตั้งราคาขายที่เหมาะสม
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตร กับ กรมส่งเสริมการเกษตร ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตร กับ กรมส่งเสริมการเกษตร ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยมีนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการปรับแผนการจัดสรรน้ำเพื่อกิจกรรมการใช้น้ำต่าง ๆ และปริมาณน้ำต้นฤดูแล้ง ปี 2562/63
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยมีนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการปรับแผนการจัดสรรน้ำเพื่อกิจกรรมการใช้น้ำต่าง ๆ และปริมาณน้ำต้นฤดูแล้ง ปี 2562/63
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่บ้านม่อนทานตะวัน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่เขาหัวโล้น รวมถึงพื้นที่ทำการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเก็บข้อมูลและเร่งหาวิธีแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จากนั้นเยี่ยมชมเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านกองแล สวนมัลเบอรร์รี่ เลอกองแล ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่บ้านม่อนทานตะวัน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่เขาหัวโล้น รวมถึงพื้นที่ทำการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเก็บข้อมูลและเร่งหาวิธีแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จากนั้นเยี่ยมชมเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านกองแล สวนมัลเบอรร์รี่ เลอกองแล ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรทำนาที่ประสบภัยแล้งและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดที่หนอนกระทู้ลายจุดเข้าทำลาย ในพื้นที่ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา และมอบแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา
วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรทำนาที่ประสบภัยแล้งและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดที่หนอนกระทู้ลายจุดเข้าทำลาย ในพื้นที่ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา และมอบแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ๆด้หารือร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อหารือแนวทางการพัฒนากานใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำผิวดินสำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง รวมทั้งพื้นที่แปลงใหญ่และพื้นที่ทั่วไป เช่น พื้นที่ปลูกพืชผัก พืชสมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ พืชไร่ และไม้ผล โดยจะมีการใช้แผนที่น้ำบาดาลวิเคราะห์หาพื้นดำเนินการที่มีความเหมาะสมต่อการเข้าร่วมโครงการต่อไป
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ๆด้หารือร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อหารือแนวทางการพัฒนากานใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำผิวดินสำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง รวมทั้งพื้นที่แปลงใหญ่และพื้นที่ทั่วไป เช่น พื้นที่ปลูกพืชผัก พืชสมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ พืชไร่ และไม้ผล โดยจะมีการใช้แผนที่น้ำบาดาลวิเคราะห์หาพื้นดำเนินการที่มีความเหมาะสมต่อการเข้าร่วมโครงการต่อไป
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะศึกษาดูงานและติดตามสถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเกษตรกรได้ร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะศึกษาดูงานและติดตามสถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเกษตรกรได้ร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2562 นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้าข้าว ครั้งที่ 1/2562 โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2562 นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้าข้าว ครั้งที่ 1/2562 โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมความพร้อมครั้งสุดท้าย ก่อนวันจริง “งานชุมนุมยุวเกษตรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2562” ในวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ. นครนายก โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประสานงานเลขานุการ งานชุมนุมยุวเกษตรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรฯ
กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมความพร้อมครั้งสุดท้าย ก่อนวันจริง “งานชุมนุมยุวเกษตรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2562” ในวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ. นครนายก โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประสานงานเลขานุการ งานชุมนุมยุวเกษตรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรฯ