ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2562 โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้บริหาร ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร และประชาชนเข้าร่วมงาน ณ วัดบัวงาม (พระอารามหลวง) ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในโอกาสนี้ได้มอบเงินบำรุงโรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 1 แห่ง และโรงเรียนในความอุปถัมภ์ 1 แห่ง โดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 2,117,921 บาท
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2562 โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้บริหาร ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร และประชาชนเข้าร่วมงาน ณ วัดบัวงาม (พระอารามหลวง) ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในโอกาสนี้ได้มอบเงินบำรุงโรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 1 แห่ง และโรงเรียนในความอุปถัมภ์ 1 แห่ง โดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 2,117,921 บาท
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยร่วมมือ ร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม ตามโครงการพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 1,500 คน จะร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อกำจัดวัชพืช ขยะสิ่งปฏิกูลกีดขวางทางน้ำในลำคลอง ในเขตพื้นที่ จ.ปทุมธานี พัฒนาคลองสามวา กรุงเทพฯ
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยร่วมมือ ร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม ตามโครงการพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 1,500 คน จะร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อกำจัดวัชพืช ขยะสิ่งปฏิกูลกีดขวางทางน้ำในลำคลอง ในเขตพื้นที่ จ.ปทุมธานี พัฒนาคลองสามวา กรุงเทพฯ
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันยุวเกษตรกรโลก ‪ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562‬ ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายใต้แนวคิด “ยุวเกษตรไทยก้าวตามรอยเท้าพ่อ (Thai 4H ; Following in the footsteps of the king)” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของยุวเกษตรกร และมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลอง “วันยุวเกษตรกร โลก” พร้อมกับประเทศสมาชิกที่มีการดำเนินงานยุวเกษตรกร (4-H) ทั่วโลก
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันยุวเกษตรกรโลก ‪ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562‬ ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายใต้แนวคิด “ยุวเกษตรไทยก้าวตามรอยเท้าพ่อ (Thai 4H ; Following in the footsteps of the king)” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของยุวเกษตรกร และมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลอง “วันยุวเกษตรกร โลก” พร้อมกับประเทศสมาชิกที่มีการดำเนินงานยุวเกษตรกร (4-H) ทั่วโลก
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และลงพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และจุดรับเสด็จสวนป่าวังจันทร์
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และลงพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และจุดรับเสด็จสวนป่าวังจันทร์
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและเป็นประธานเปิดงาน “โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์” ณ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำรวม 4 ล้านตัว แบ่งเป็น พันธุ์ปลา จำนวน 3 ล้านตัว และพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 1 ล้านตัว รวมทั้งได้มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ผู้นำชุมชน เพื่อนำไปปล่อยในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ รอบอ่างเก็บน้ำฯ เป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรประมง จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการและพบปะกับกลุ่มแม่บ้านแปรรูปสัตว์น้ำดีเด่นของจังหวัด โดยมีผู้บริหารและข้าราชการกรมประมงร่วมให้การต้อนรับ
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและเป็นประธานเปิดงาน “โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์” ณ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำรวม 4 ล้านตัว แบ่งเป็น พันธุ์ปลา จำนวน 3 ล้านตัว และพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 1 ล้านตัว รวมทั้งได้มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ผู้นำชุมชน เพื่อนำไปปล่อยในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ รอบอ่างเก็บน้ำฯ เป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรประมง จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการและพบปะกับกลุ่มแม่บ้านแปรรูปสัตว์น้ำดีเด่นของจังหวัด โดยมีผู้บริหารและข้าราชการกรมประมงร่วมให้การต้อนรับ
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน “Digital Government Awards 2019” กรมส่งเสริมการเกษตร โดย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้ารับมอบรางวัลสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ ในงาน “Digital Government Awards 2019” จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร.
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน “Digital Government Awards 2019” กรมส่งเสริมการเกษตร โดย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้ารับมอบรางวัลสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ ในงาน “Digital Government Awards 2019” จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร.
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการจัดงานเพื่อเตรียมจัดงานระดับโลก The 3rd Asia 4-H Network Conference ณ ห้องประชุมการส่งเสริมการเกษตร โดยการจัดงานดังกล่าวจะจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด \"Great Bonding of Youth Power สัมพันธภาพที่ยิ่งใหญ่ของพลังยุวเกษตรกร\" ระหว่างวันที่ 24-29 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการจัดงานเพื่อเตรียมจัดงานระดับโลก The 3rd Asia 4-H Network Conference ณ ห้องประชุมการส่งเสริมการเกษตร โดยการจัดงานดังกล่าวจะจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด \"Great Bonding of Youth Power สัมพันธภาพที่ยิ่งใหญ่ของพลังยุวเกษตรกร\" ระหว่างวันที่ 24-29 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นกลุ่มผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ขนาดเล็ก ตามพื้นที่สวนที่อยู่ใกล้เคียงกัน ให้มีสมาชิกประมาณ ๓๐ - ๔๐ สวนต่อกลุ่ม เพื่อร่วมกันพัฒนากลุ่ม โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเข้าไปเป็นพี่เลี้ยง ร่วมพัฒนาการปลูกกล้วยไม้ ขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้แล้ว ๖๐ กลุ่มในพื้นที่ ๗ จังหวัด
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นกลุ่มผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ขนาดเล็ก ตามพื้นที่สวนที่อยู่ใกล้เคียงกัน ให้มีสมาชิกประมาณ ๓๐ - ๔๐ สวนต่อกลุ่ม เพื่อร่วมกันพัฒนากลุ่ม โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเข้าไปเป็นพี่เลี้ยง ร่วมพัฒนาการปลูกกล้วยไม้ ขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้แล้ว ๖๐ กลุ่มในพื้นที่ ๗ จังหวัด
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าว รับฟังรายงานสรุปสถานการณ์จากเกษตรจังหวัดสุรินทร์ พบว่า มีการระบาดในแปลงนาข้าว พันธุ์ กข.15 สาเหตุเกิดจากเกษตรกรเร่งใส่ปุ๋ยยูเรีย (ปุ๋ยไนโตรเจน) ภายหลังจากที่มีฝนตกลงมา เพื่อหวังจะให้ต้นข้าวฟื้นตัวเร็ว จึงทำให้เกิดการระบาดขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ สำโรงทาบ และอำเภอปราสาท ขณะนี้จังหวัดสุรินทร์ได้ประกาศเขตประสบภัยพิบัติแล้ว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งดำเนินการให้การช่วยเหลือต่อไป
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าว รับฟังรายงานสรุปสถานการณ์จากเกษตรจังหวัดสุรินทร์ พบว่า มีการระบาดในแปลงนาข้าว พันธุ์ กข.15 สาเหตุเกิดจากเกษตรกรเร่งใส่ปุ๋ยยูเรีย (ปุ๋ยไนโตรเจน) ภายหลังจากที่มีฝนตกลงมา เพื่อหวังจะให้ต้นข้าวฟื้นตัวเร็ว จึงทำให้เกิดการระบาดขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ สำโรงทาบ และอำเภอปราสาท ขณะนี้จังหวัดสุรินทร์ได้ประกาศเขตประสบภัยพิบัติแล้ว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งดำเนินการให้การช่วยเหลือต่อไป
วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เดินหน้าโครงการ \"เมืองหลวงเกษตรปลอดภัย\" Uthaithani model โดยให้จังหวัดอุทัยธานีเป็นจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย สอดรับนโยบายยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส
วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เดินหน้าโครงการ \"เมืองหลวงเกษตรปลอดภัย\" Uthaithani model โดยให้จังหวัดอุทัยธานีเป็นจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย สอดรับนโยบายยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส
วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมสัมมนาในหัวข้อ “ทรานส์ฟอร์มเกษตรไทย ส่งออกก้าวไกลตลาดโลก” ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ โดยนำเสนอฐานข้อมูลเกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรดูแลในชื่อ ‘ทะเบียนเกษตรกร’ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งยังตอบรับการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัลผ่านการพัฒนาแอพพลิเคชัน Farmbook ซึ่งเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรที่เกษตรกรสามารถทำได้เองที่บ้านผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมสัมมนาในหัวข้อ “ทรานส์ฟอร์มเกษตรไทย ส่งออกก้าวไกลตลาดโลก” ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ โดยนำเสนอฐานข้อมูลเกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรดูแลในชื่อ ‘ทะเบียนเกษตรกร’ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งยังตอบรับการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัลผ่านการพัฒนาแอพพลิเคชัน Farmbook ซึ่งเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรที่เกษตรกรสามารถทำได้เองที่บ้านผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ให้การต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัด 7 จังหวัด ผู้ติดตาม และเจ้าหน้าที่ธนาคาร จำนวน 20 คน จากราชอาณาจักรภูฏาน ที่เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำแนวคิดและความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในประเทศภูฏานต่อไป
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ให้การต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัด 7 จังหวัด ผู้ติดตาม และเจ้าหน้าที่ธนาคาร จำนวน 20 คน จากราชอาณาจักรภูฏาน ที่เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำแนวคิดและความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในประเทศภูฏานต่อไป