ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

เกษตรฯนำโดยกรมส่งเสริมการเกษตรเสริมทัพท่องเที่ยวฯ พาณิชย์ฯ กรมศิลปากร และหน่วยงานต่างๆร่วมจัดงานแสดงพืชสวนระหว่างประเทศ ปักกิ่ง เอ็กซ์โป 2019 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 7 ตุลาคม 2019 ณ เมืองหยางซิง กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน มุ่งส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป และบริการต่างๆของไทยที่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้อย่างยั่งยืน
เกษตรฯนำโดยกรมส่งเสริมการเกษตรเสริมทัพท่องเที่ยวฯ พาณิชย์ฯ กรมศิลปากร และหน่วยงานต่างๆร่วมจัดงานแสดงพืชสวนระหว่างประเทศ ปักกิ่ง เอ็กซ์โป 2019 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 7 ตุลาคม 2019 ณ เมืองหยางซิง กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน มุ่งส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป และบริการต่างๆของไทยที่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้อย่างยั่งยืน
วันที่ 23 เมษายน 2562 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 3 เป็นประธานในการประชุมสัมมนาพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการนำเสนอ (ร่าง) โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่อย่างครบวงจร เพื่อให้เกิดบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งพัฒนาต้นแบบการทำงานส่งเสริมการเกษตรที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 23 เมษายน 2562 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 3 เป็นประธานในการประชุมสัมมนาพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการนำเสนอ (ร่าง) โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่อย่างครบวงจร เพื่อให้เกิดบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งพัฒนาต้นแบบการทำงานส่งเสริมการเกษตรที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
เมื่อวันที่ 19 เม.ย 62 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ เตรียมความพร้อม พื้นที่จัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล แปลงหมายเลข 44 ม.5 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี โดย เป็นแปลงนำร่องในการบริหารจัดการแบบวิสาหกิจแปลงใหญ่ (mega farm) เป็นแปลงผสมผสาน ภายในงานมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ \"การผลิตกล้วยหอมทองเพื่อการค้าครบวงจร\" ระหว่าง สหกรณ์การเกษตรไทรทอง จำกัด กับ สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด โดย กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เข้ามาช่วยปรับระบบส่งเสริมการเกษตรและมาวางเป้าหมายการทำงานร่วมกับเกษตรกร เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ต่อไป
เมื่อวันที่ 19 เม.ย 62 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ เตรียมความพร้อม พื้นที่จัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล แปลงหมายเลข 44 ม.5 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี โดย เป็นแปลงนำร่องในการบริหารจัดการแบบวิสาหกิจแปลงใหญ่ (mega farm) เป็นแปลงผสมผสาน ภายในงานมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ \"การผลิตกล้วยหอมทองเพื่อการค้าครบวงจร\" ระหว่าง สหกรณ์การเกษตรไทรทอง จำกัด กับ สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด โดย กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เข้ามาช่วยปรับระบบส่งเสริมการเกษตรและมาวางเป้าหมายการทำงานร่วมกับเกษตรกร เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ต่อไป
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พาทีมนักวิจัยจาก University of the Philippines Los Baños และ Philippine Council for Agriculture and Fisheries ประเทศฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มแปลงใหญ่หัวเขา1และ2 เพื่อเป็นตัวอย่างการศึกษาเกี่ยวกับการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อยกระดับการทำการเกษตรอย่างเป็นระบบ
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พาทีมนักวิจัยจาก University of the Philippines Los Baños และ Philippine Council for Agriculture and Fisheries ประเทศฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มแปลงใหญ่หัวเขา1และ2 เพื่อเป็นตัวอย่างการศึกษาเกี่ยวกับการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อยกระดับการทำการเกษตรอย่างเป็นระบบ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2562 รุ่นที่ 13
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2562 รุ่นที่ 13
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ช่วงบ่าย นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ กรณีศึกษาองค์การที่นำดิจิทัลมาประยุกต์ในงานภาครัฐ ณ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ช่วงบ่าย นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ กรณีศึกษาองค์การที่นำดิจิทัลมาประยุกต์ในงานภาครัฐ ณ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้แทน กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมงานสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัลและรับมอบรางวัลในการประกวดหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561 (IPv6 Award 2018 )
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้แทน กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมงานสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัลและรับมอบรางวัลในการประกวดหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561 (IPv6 Award 2018 )
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมกำหนดประเด็นประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร ปี 2562 ในไตรมาสที่ 3 และ 4 ร่วมกำหนดแผนการปฏิบัติงานในแต่ละกอง สำนัก เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านสื่อมวลชน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมกำหนดประเด็นประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร ปี 2562 ในไตรมาสที่ 3 และ 4 ร่วมกำหนดแผนการปฏิบัติงานในแต่ละกอง สำนัก เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านสื่อมวลชน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับเยาวชนในโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรไทยกับต่างประเทศ ประจำปี 2562 กิจกรรมแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกร เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกับประเทศญี่ปุ่น
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับเยาวชนในโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรไทยกับต่างประเทศ ประจำปี 2562 กิจกรรมแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกร เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกับประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 10 เมษายน 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานปริมาณการผลิตของสินค้าการเกษตรและประมง
วันที่ 10 เมษายน 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานปริมาณการผลิตของสินค้าการเกษตรและประมง
วันที่ 9 เมษายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร ครั้งที่ 1/2562 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพัฒนาการทำการเกษตรตั้งแต่การผลิตจนถึงการจำหน่ายออกสู่ตลาดให้มีศักยภาพ ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
วันที่ 9 เมษายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร ครั้งที่ 1/2562 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพัฒนาการทำการเกษตรตั้งแต่การผลิตจนถึงการจำหน่ายออกสู่ตลาดให้มีศักยภาพ ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
การเกษตรปลอดภัยที่ยั่งยืน เริ่มต้นที่ทุกคน  \"ส่งเสริมการเกษตรแบบมีส่วนร่วม จุดเริ่มต้นวิถีเกษตรปลอดภัยที่ยั่งยืน\" คือผลงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือของนักส่งเสริมการเกษตร นักวิจัยท้องถิ่น และเกษตรกร เพื่อส่งเสริมการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี
การเกษตรปลอดภัยที่ยั่งยืน เริ่มต้นที่ทุกคน \"ส่งเสริมการเกษตรแบบมีส่วนร่วม จุดเริ่มต้นวิถีเกษตรปลอดภัยที่ยั่งยืน\" คือผลงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือของนักส่งเสริมการเกษตร นักวิจัยท้องถิ่น และเกษตรกร เพื่อส่งเสริมการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี