ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

สื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โชว์โมเดลมังคุด ลานสกา ต้นแบบการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ฟื้นเศรษฐกิจชุมชน
สื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โชว์โมเดลมังคุด ลานสกา ต้นแบบการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ฟื้นเศรษฐกิจชุมชน
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลทุเรียนป่าละอู ครั้งที่ 6 ที่ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 6 - 14 สิงหาคม 2562 เพื่อจำหน่ายทุเรียนป่าละอู ซึ่งเป็นสินค้าเกษตร GI ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลทุเรียนป่าละอู ครั้งที่ 6 ที่ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 6 - 14 สิงหาคม 2562 เพื่อจำหน่ายทุเรียนป่าละอู ซึ่งเป็นสินค้าเกษตร GI ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและร่วมประชุมกับหน่วยงานภาคี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนของโรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและร่วมประชุมกับหน่วยงานภาคี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนของโรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนเกษตรกรจังหวัดยะลาพัฒนาทุเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน GAP เน้นรวมกลุ่มแปลงใหญ่สร้างเครือข่ายเข้มแข็ง พร้อมกำหนดแนวทางพัฒนาและบริหารจัดการทุเรียนทั้งระบบสร้างเสถียรภาพด้านราคาในภาคใต้ตอนล่าง
กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนเกษตรกรจังหวัดยะลาพัฒนาทุเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน GAP เน้นรวมกลุ่มแปลงใหญ่สร้างเครือข่ายเข้มแข็ง พร้อมกำหนดแนวทางพัฒนาและบริหารจัดการทุเรียนทั้งระบบสร้างเสถียรภาพด้านราคาในภาคใต้ตอนล่าง
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามงานและมอบแนวทางการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี โดยในภาคเช้า ลงพื้นที่ดูงานสวนชนาภัทร ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ของคุณเมจิรา สงวนชม (YSF) โดยได้นำต้นหม่อนมาปลูกเพื่อเป็นไม้ขุดล้อม ต่อมาเมื่อไม้สามารถให้ผลผลิตได้ จึงนำมาแปรรูปให้มีความหลากหลาย เกิดเป็นสินค้าติดตลาดสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังขายกิ่งพันธุ์ที่ปักชำเองอีกด้วย  ในภาคบ่าย ลงพื้นที่ดูงานวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์บ้านดงบัง ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี แหล่งผลิตสมุนไพรเกษตรอินทรีย์รายแรกของเมืองไทย ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. (IFOAM) และได้ส่งสมุนไพรจำนวน 15 ชนิดให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยา
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามงานและมอบแนวทางการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี โดยในภาคเช้า ลงพื้นที่ดูงานสวนชนาภัทร ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ของคุณเมจิรา สงวนชม (YSF) โดยได้นำต้นหม่อนมาปลูกเพื่อเป็นไม้ขุดล้อม ต่อมาเมื่อไม้สามารถให้ผลผลิตได้ จึงนำมาแปรรูปให้มีความหลากหลาย เกิดเป็นสินค้าติดตลาดสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังขายกิ่งพันธุ์ที่ปักชำเองอีกด้วย ในภาคบ่าย ลงพื้นที่ดูงานวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์บ้านดงบัง ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี แหล่งผลิตสมุนไพรเกษตรอินทรีย์รายแรกของเมืองไทย ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. (IFOAM) และได้ส่งสมุนไพรจำนวน 15 ชนิดให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยา
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณารูปแบบและรายละเอียดเนื้อหาต้นฉบับรายงานประจำปี 2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งทางโรงพิมพ์ได้ออกแบบไว้
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณารูปแบบและรายละเอียดเนื้อหาต้นฉบับรายงานประจำปี 2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งทางโรงพิมพ์ได้ออกแบบไว้
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ หน่วยงานภาคี อาทิ กรมหม่อนไหม กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง จัดงานเสวนา “รวมพลังแปลงใหญ่ สร้างเครือข่ายเข้มแข็ง” แสดงศักยภาพการบูรณาการการทำงานและระบบฐานข้อมูลแปลงใหญ่ที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ต่อเกษตรกร และชมสินค้าจาก 10 กลุ่มสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ฟณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ หน่วยงานภาคี อาทิ กรมหม่อนไหม กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง จัดงานเสวนา “รวมพลังแปลงใหญ่ สร้างเครือข่ายเข้มแข็ง” แสดงศักยภาพการบูรณาการการทำงานและระบบฐานข้อมูลแปลงใหญ่ที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ต่อเกษตรกร และชมสินค้าจาก 10 กลุ่มสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ฟณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในพระราชวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคล กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่ 28 กรกฏาคม – 3 สิงหาคม 2562 โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุม อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในพระราชวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคล กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่ 28 กรกฏาคม – 3 สิงหาคม 2562 โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุม อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน หลักสูตร “การสร้างความเข้าใจพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562” เพื่อเพิ่มความรู้และสร้างเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ดังกล่าว ให้สามารถช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนได้อย่างถูกต้องต่อไป ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน หลักสูตร “การสร้างความเข้าใจพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562” เพื่อเพิ่มความรู้และสร้างเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ดังกล่าว ให้สามารถช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนได้อย่างถูกต้องต่อไป ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดความรู้การผลิตการขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จ.มหาสารคาม โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร และร้อยเอ็ด
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดความรู้การผลิตการขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จ.มหาสารคาม โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร และร้อยเอ็ด
กรมส่งเสริมการเกษตร จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวแก่เกษตรกรชาวกรุงเทพที่ วัดมะพร้าวเตี้ย เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
กรมส่งเสริมการเกษตร จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวแก่เกษตรกรชาวกรุงเทพที่ วัดมะพร้าวเตี้ย เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ปี 2562 พร้อมมอบเกรียติบัติแก่จังหวัดที่มีการจัดทำผลงานสื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงาน ศดปช. ดีเด่น และชมนิทรรศการแนวทางสู่ความสำเร็จการขับเคลื่อน ศดปช. ณ โรงแรมซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ปี 2562 พร้อมมอบเกรียติบัติแก่จังหวัดที่มีการจัดทำผลงานสื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงาน ศดปช. ดีเด่น และชมนิทรรศการแนวทางสู่ความสำเร็จการขับเคลื่อน ศดปช. ณ โรงแรมซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี