ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา​ฯ สยาม​บรม​ราช​กุมารี เสด็จฯ มาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด​งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2562 ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดย นายสำราญ​ สารา​บรรณ์​ อธิบดี​กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ พร้อมคณะ​ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา​ฯ สยาม​บรม​ราช​กุมารี เสด็จฯ มาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด​งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2562 ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดย นายสำราญ​ สารา​บรรณ์​ อธิบดี​กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ พร้อมคณะ​ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ
นายสำราญ. สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก ปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร อาคารเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยที่ประชุมพิจารณาแนวทางแผนบริหารจัดการผลไม้ ได้แก่ ภาคตะวันออก (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) และภาคเหนือ (ลิ้นจี่) เพื่อหาข้อสรุปและจะนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ประมาณเดือน มีนาคม 2562 ต่อไป
นายสำราญ. สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก ปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร อาคารเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยที่ประชุมพิจารณาแนวทางแผนบริหารจัดการผลไม้ ได้แก่ ภาคตะวันออก (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) และภาคเหนือ (ลิ้นจี่) เพื่อหาข้อสรุปและจะนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ประมาณเดือน มีนาคม 2562 ต่อไป
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยตรีดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม คณะทำงานเพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยตรีดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม คณะทำงานเพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ พร้อมด้วยนายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเวียง ติดตามการดำเนินงานขั้นตอนกระบวนการแปรรูปถั่วลิสง พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงปลูกถั่วลิสง และแตงโมอินทรีย์ ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว ทั้งนี้ยังได้ติดตามการดำเนินงานเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ บ้านปลาอีด ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธร ภาพ/ข่าว สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ พร้อมด้วยนายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเวียง ติดตามการดำเนินงานขั้นตอนกระบวนการแปรรูปถั่วลิสง พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงปลูกถั่วลิสง และแตงโมอินทรีย์ ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว ทั้งนี้ยังได้ติดตามการดำเนินงานเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ บ้านปลาอีด ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธร ภาพ/ข่าว สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนเมืองเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ จังหวัดยโสธร รองรับการเป็นมหานครแห่งเกษตรอินทรีย์ และแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์สำหรับประชาชน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร /หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนเมืองเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ จังหวัดยโสธร รองรับการเป็นมหานครแห่งเกษตรอินทรีย์ และแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์สำหรับประชาชน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร /หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ต้อนรับ Mr.Willem Schoustra ที่ปรึกษาด้านการเกษตรประจำประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ห้องรับรอง กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อหารือการเข้าร่วมงาน The International Horticultural Expo \
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ต้อนรับ Mr.Willem Schoustra ที่ปรึกษาด้านการเกษตรประจำประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ห้องรับรอง กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อหารือการเข้าร่วมงาน The International Horticultural Expo \'Expo 2022 Floriade Almere\' ณ เมือง Almere ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมจัดทำแผนการผลิตและตลาดสินค้าเกษตร พร้อมด้วย นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร ร่วมวางแผนและให้ข้อมูลครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ชั้น 5 อาคารเบญจสิริกิติ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมจัดทำแผนการผลิตและตลาดสินค้าเกษตร พร้อมด้วย นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร ร่วมวางแผนและให้ข้อมูลครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ชั้น 5 อาคารเบญจสิริกิติ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ณ ่อนุสาวรีย์ 3 บูรพาจารย์ หน้าสถาบันเกษตราธิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ณ ่อนุสาวรีย์ 3 บูรพาจารย์ หน้าสถาบันเกษตราธิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือข้อเสนอความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับบริษัทสยามคูโบต้า ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือข้อเสนอความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับบริษัทสยามคูโบต้า ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร
วันนี้ (1 กุมภาพันธ์​ 2562) เวลา 9.00 น. นายสำราญ​ สารา​บรรณ์​ อธิบดี​กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ ว่าที่​ร้อยตรี​สม​สวย​ ปัญญา​สิทธิ์​ รองอธิบดี​กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ นางดาเรศร์​ กิตติโยภาส​ รองอธิบดี​กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ พร้อมคณะ​ผู้บริหาร​และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร​ รับ ร่วมพิธีรับพระราชทาน ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2562 ณ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันนี้ (1 กุมภาพันธ์​ 2562) เวลา 9.00 น. นายสำราญ​ สารา​บรรณ์​ อธิบดี​กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ ว่าที่​ร้อยตรี​สม​สวย​ ปัญญา​สิทธิ์​ รองอธิบดี​กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ นางดาเรศร์​ กิตติโยภาส​ รองอธิบดี​กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ พร้อมคณะ​ผู้บริหาร​และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร​ รับ ร่วมพิธีรับพระราชทาน ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2562 ณ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 31 มกราคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 31 มกราคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 30 มกราคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันที่ 30 มกราคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่