ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

นายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไมัภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคอื่น ๆ ปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมเกษตร ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยผู้แทนคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ และผู้แทนเกษตรกรเข้าร่วมประชุม เมื่อวันทึ่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
นายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไมัภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคอื่น ๆ ปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมเกษตร ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยผู้แทนคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ และผู้แทนเกษตรกรเข้าร่วมประชุม เมื่อวันทึ่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พร้อมพบปะเกษตรกรแปลงใหญ่ในงาน รวมพลคนแปลงใหญ่ ซึ่งมี Smart Farmer และ Young Smart Famer บางส่วนเข้าร่วมงานด้วย หลังจากนั้นได้เดินทางเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ เช่น สินค้าข้าว ผักปลอดภัย ปลานิล โคเนื้อ โคนม แพะเนื้อ มะม่วง ฝรั่ง จิ้งหรีดและไม้ดอกไม้ประดับ
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พร้อมพบปะเกษตรกรแปลงใหญ่ในงาน รวมพลคนแปลงใหญ่ ซึ่งมี Smart Farmer และ Young Smart Famer บางส่วนเข้าร่วมงานด้วย หลังจากนั้นได้เดินทางเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ เช่น สินค้าข้าว ผักปลอดภัย ปลานิล โคเนื้อ โคนม แพะเนื้อ มะม่วง ฝรั่ง จิ้งหรีดและไม้ดอกไม้ประดับ
ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานเอกชนที่มีบทบาทขับเคลื่อนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร
ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานเอกชนที่มีบทบาทขับเคลื่อนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ประกอบด้วย พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ประกอบด้วย พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ และผู้แทนเกษตรกรจาก 8 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมประชุม
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ และผู้แทนเกษตรกรจาก 8 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมประชุม
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานการประชุมประเมินผลความก้าวหน้าและปฏิบัติงานศูนย์ขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 7/2562 และตรวจเยี่ยมติดตามงานกองขยายพันธุ์พืช ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานการประชุมประเมินผลความก้าวหน้าและปฏิบัติงานศูนย์ขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 7/2562 และตรวจเยี่ยมติดตามงานกองขยายพันธุ์พืช ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2563 แนวทางการขับเคลื่อนแปลงใหญ่หลังปีที่ 3
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2563 แนวทางการขับเคลื่อนแปลงใหญ่หลังปีที่ 3
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีส่งเสริมการเกษตร ร่วมเสวนาวิชาการในงาน ASEAN Sustainable Energy Week จัดโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับปัญหาฝุ่นควันที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีส่งเสริมการเกษตร ร่วมเสวนาวิชาการในงาน ASEAN Sustainable Energy Week จัดโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับปัญหาฝุ่นควันที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลไก ศดปช. 882 ศูนย์ ในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการด้านดินและปุ๋ยของชุมชน
ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลไก ศดปช. 882 ศูนย์ ในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการด้านดินและปุ๋ยของชุมชน
วันที่ 5 มิถุนายน ช่วงเช้า นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หารือร่วมกับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหาแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อเชื่อมโยงกับภาคการเกษตร
วันที่ 5 มิถุนายน ช่วงเช้า นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หารือร่วมกับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหาแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อเชื่อมโยงกับภาคการเกษตร
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยววิถีเกษตรและการพัฒนาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยววิถีเกษตรและการพัฒนาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร