ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

9 พ.ย.2561 9.00 นายสำราญ สาราบรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตรในการรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับพืช (GAP พืช)ครั้งที่ 1/2561 ณ.ห้องประชุม 4/1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9 พ.ย.2561 9.00 นายสำราญ สาราบรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตรในการรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับพืช (GAP พืช)ครั้งที่ 1/2561 ณ.ห้องประชุม 4/1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจจัดทำข้อมูล วางแผนและส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้แทนจากกรมชลประทาน กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และคณะทำงานเข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล หารือและกำหนดแผนควบคุมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2561/62 ในพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศ ณ อาคารสืบสานงานโครงการพระราชดำริด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจจัดทำข้อมูล วางแผนและส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้แทนจากกรมชลประทาน กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และคณะทำงานเข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล หารือและกำหนดแผนควบคุมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2561/62 ในพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศ ณ อาคารสืบสานงานโครงการพระราชดำริด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม vdo conference เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม vdo conference เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุมเพื่อเตรียมการและกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนาฤดูทำนา โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุม ซึ่งเป็นการหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุมเพื่อเตรียมการและกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนาฤดูทำนา โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุม ซึ่งเป็นการหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมส่งเสริมการเกษตร ถวายวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมส่งเสริมการเกษตร ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ พระวิหารหลวงวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดย ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานอัญเชิญผ้ากฐินพระราชทาน และมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รักษาราชการอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคและปวารณาถวายจตุปัจจัยเป็นพระราชกุศลเพื่อบำรุงและบูรณะพระอารามหลวง รวมทั้งมอบทุนการศึกษาบำรุงโรงเรียนจำนวน 3 โรงเรียน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมส่งเสริมการเกษตร ถวายวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมส่งเสริมการเกษตร ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ พระวิหารหลวงวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดย ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานอัญเชิญผ้ากฐินพระราชทาน และมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รักษาราชการอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคและปวารณาถวายจตุปัจจัยเป็นพระราชกุศลเพื่อบำรุงและบูรณะพระอารามหลวง รวมทั้งมอบทุนการศึกษาบำรุงโรงเรียนจำนวน 3 โรงเรียน
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ.พระวิหารหลวงวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ต.ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ.พระวิหารหลวงวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ต.ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาสร้างความเข้าใจการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ เพื่อชี้แจงโครงการและงบประมาณการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนประจำปีงบประมาณ 2562 รวมถึงการสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนของสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต และกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 110 คน เข้าร่วมการสัมมนา
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาสร้างความเข้าใจการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ เพื่อชี้แจงโครงการและงบประมาณการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนประจำปีงบประมาณ 2562 รวมถึงการสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนของสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต และกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 110 คน เข้าร่วมการสัมมนา
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตรผ่านระบบ Video Conference และถ่ายทอดสดทาง ssnet ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคณะ เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางในการบูรณาการข้อมูลและระบบฐานข้อมูล อาทิ ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ข้อมูลภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือนระดับตำบล (รต.) และนำไปวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล Big data ด้านการเกษตร ซึ่งจะทำให้ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่และสร้างฐานข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นเอกภาพ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตรผ่านระบบ Video Conference และถ่ายทอดสดทาง ssnet ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคณะ เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางในการบูรณาการข้อมูลและระบบฐานข้อมูล อาทิ ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ข้อมูลภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือนระดับตำบล (รต.) และนำไปวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล Big data ด้านการเกษตร ซึ่งจะทำให้ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่และสร้างฐานข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นเอกภาพ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 เพื่อแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันตามนโยบาย Big Data อันนำไปสู่การบูรณาการและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีความทันสมัยและพัฒนาได้ตรงต่อความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 เพื่อแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันตามนโยบาย Big Data อันนำไปสู่การบูรณาการและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีความทันสมัยและพัฒนาได้ตรงต่อความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระราชวังดุสิต
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระราชวังดุสิต
วันที่ 21 ตุลาคม 2561 กรมส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรมวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 51 ปี
วันที่ 21 ตุลาคม 2561 กรมส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรมวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 51 ปี