ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 2/2562 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 2/2562 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกลุ่มฝึกอบรม สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดการฝึกอบรม การสื่อสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ รุ่นที่3/2562 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น.
กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกลุ่มฝึกอบรม สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดการฝึกอบรม การสื่อสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ รุ่นที่3/2562 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น.
กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสัมมนาพัฒนาความรู้และศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการจัดการธุรกิจเกษตร หลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายตลาดเกษตรกร โดยใช้นวัตกรรมทางด้านการเกษตรและการตลาด ระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จ.ตราด เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ แนวคิดและแนวทางการดําเนินงานในการพัฒนาเครือข่ายตลาดเกษตรกร ให้มีเครือข่ายมากขึ้น ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในการจําหน่ายสินค้าการเกษตร ผ่านตลาดเกษตรกรอย่างเป็นระบบ เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และกําหนดแนวทางการเชื่อมโยงพัฒนาเครือข่ายตลาดเกษตรกรได้อย่างมีเสถียรภาพ
กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสัมมนาพัฒนาความรู้และศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการจัดการธุรกิจเกษตร หลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายตลาดเกษตรกร โดยใช้นวัตกรรมทางด้านการเกษตรและการตลาด ระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จ.ตราด เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ แนวคิดและแนวทางการดําเนินงานในการพัฒนาเครือข่ายตลาดเกษตรกร ให้มีเครือข่ายมากขึ้น ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในการจําหน่ายสินค้าการเกษตร ผ่านตลาดเกษตรกรอย่างเป็นระบบ เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และกําหนดแนวทางการเชื่อมโยงพัฒนาเครือข่ายตลาดเกษตรกรได้อย่างมีเสถียรภาพ
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เข้าพบหารือกับ ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเตรียมการและกำหนดประเด็นการร่วมกันพัฒนาโมเดลพยากรณ์สภาพภูมิอากาศเพื่อแจ้งเตือนภาวะเสี่ยง และแนะนำภาวะเหมาะสมสำหรับกิจกรรมการเกษตรแก่เกษตรกร
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เข้าพบหารือกับ ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเตรียมการและกำหนดประเด็นการร่วมกันพัฒนาโมเดลพยากรณ์สภาพภูมิอากาศเพื่อแจ้งเตือนภาวะเสี่ยง และแนะนำภาวะเหมาะสมสำหรับกิจกรรมการเกษตรแก่เกษตรกร
นางดาเรศร์ กิตติโยภาศ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ครั้งที่1/2562 เพื่อรายงานความก้าวหน้าเเละเตรียมความพร้อมของแต่ละคณะทำงาน  ณ.ห้องประชุม 134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางดาเรศร์ กิตติโยภาศ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ครั้งที่1/2562 เพื่อรายงานความก้าวหน้าเเละเตรียมความพร้อมของแต่ละคณะทำงาน ณ.ห้องประชุม 134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2563 คณะที่ 3.4 ครั้งที่1/2563(แผนการบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐาน)โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม ณ.ห้องประชุม 134 -135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2563 คณะที่ 3.4 ครั้งที่1/2563(แผนการบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐาน)โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม ณ.ห้องประชุม 134 -135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการรณรงค์โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ภายใต้สโลแกน เกษตรกรไทย ร่วมใจหยุดเผาในไร่นา ในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือและการขยายเครือข่ายปลอดการเผาใน
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการรณรงค์โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ภายใต้สโลแกน เกษตรกรไทย ร่วมใจหยุดเผาในไร่นา ในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือและการขยายเครือข่ายปลอดการเผาใน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ชุดป้องกันในการฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช จำนวน 1,000 ชุด จากสมาคมอารักขาพืชไทย โดยมี ดร.เสาวลักษณ์ พรกุลวัฒน์ นายกสมาคมอารักขาพืชไทยเป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ในการนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย นำอุปกรณ์ชุดป้องกันเหล่านี้ไปมอบให้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนทั่วประเทศ เพื่อให้เกษตรกรมีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องและปลอดภัยต่อไป
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ชุดป้องกันในการฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช จำนวน 1,000 ชุด จากสมาคมอารักขาพืชไทย โดยมี ดร.เสาวลักษณ์ พรกุลวัฒน์ นายกสมาคมอารักขาพืชไทยเป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ในการนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย นำอุปกรณ์ชุดป้องกันเหล่านี้ไปมอบให้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนทั่วประเทศ เพื่อให้เกษตรกรมีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องและปลอดภัยต่อไป
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีปล่อยสัตว์น้ำโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร ณ โรงเรียนวัดคลองเปรมประชากร จังหวัดปทุมธานี
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีปล่อยสัตว์น้ำโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร ณ โรงเรียนวัดคลองเปรมประชากร จังหวัดปทุมธานี
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันสาธิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาและบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปี 2562 ณ แปลงเรียนรู้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา หมู่ที่ 6 ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันสาธิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาและบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปี 2562 ณ แปลงเรียนรู้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา หมู่ที่ 6 ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสรุปประเด็นและนำเสนอข้อมูล รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการสรุปประเด็น มีทักษะด้านการคิดย่างเป็นระบบ สามารถจับประเด็นได้ชัดเจน ลำดับความสำคัญของข้อมูลได้ดี เกิดความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆได้อย่างถูกต้องและชัดเจน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสรุปประเด็นและนำเสนอข้อมูล รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการสรุปประเด็น มีทักษะด้านการคิดย่างเป็นระบบ สามารถจับประเด็นได้ชัดเจน ลำดับความสำคัญของข้อมูลได้ดี เกิดความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆได้อย่างถูกต้องและชัดเจน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการกำหนดตำแหน่งและกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานในส่วนของราชการ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งในที่ประชุมพิจารณาการเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน) ระหว่างอำเภอภายในจังหวัด จำนวน 13 ตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนสับเปลี่ยนกันภายในจังหวัด จำนวน 2 ตำแหน่ง
ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการกำหนดตำแหน่งและกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานในส่วนของราชการ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งในที่ประชุมพิจารณาการเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน) ระหว่างอำเภอภายในจังหวัด จำนวน 13 ตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนสับเปลี่ยนกันภายในจังหวัด จำนวน 2 ตำแหน่ง