กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

นายวีรศักดิ์  วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร  มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับ สนง.เกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย  จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรโครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2   กิจกรรม: เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 4  เป้าหมายเกษตรกร ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร  ณ ศพก.อ.นิคมคำสร้อย  เป้าหมาย 20 ราย

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 17/08/2560