13 มิถุนายน 2562    นางบุปผาพรรณ ไชยฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร มอบหมายให้ นางสาวภัทรวดี จินดาพันธ์ นวส.ชำนาญการและนางสาวส.พรเทวี พลกล้า นวส.ชำนาญการ ติดตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูป ปี 2562 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพร้อมทรัพย์ มาเกตติ้ง ร่วมกับคณะทำงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนางอรวรรณ สังหาด นวส.ชำนาญการ สนง.เกษตรอำเภอหาดใหญ่ เพื่อประเมินศักยภาพของกลุ่มเพื่อการพัฒนา

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 17/06/2562