บุคลากรดีเด่นด้านการเกษตร บุคลากรดีเด่นด้านการเกษตรนางวีรา จินะใจ

นางหนูเจียม กอมะณี

นางกัลยา โสภารัตน์

นางสุมลทา อิ่มสำราญ