บุคลากรดีเด่นด้านการเกษตร บุคลากรดีเด่นด้านการเกษตร



นายเสมอ หาริวร

นายชาศร สาริโพธิ์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าศาลา

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงงานอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอยพัฒนา

นายวีนัด สำราญวงศ์

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์

จ่าสิบโทสุทิน ทองเอ็ม