ชนิดพืช
กล้วยน้ำว้า
พร้อมจำหน่าย
1,500 ต้น
สายพันธุ์
ปากพนัง
ราคา
ต้นละ
15  บาท
รายละเอียด
ต้นพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่น คือ ผิวผลสวย เนื้อเน้น เปลือกบาง ไร้เมล็ด บรรจุในถุงเพาะชำขนาดไม่น้อยกว่า 3x6 นิ้ว ความสูงต้นไม่น้อยกว่า 15 ซ.ม.
ศูนย์ขยายพันธฺ์
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน 1,500 ต้น
Message us
Skip to content