ชนิดพืช
กล้วยหิน
พร้อมจำหน่าย
4,000 ต้น
สายพันธุ์
ราคา
ต้นละ
15  บาท
รายละเอียด
ต้นพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มีความสูงไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว บรรจุในถุงเพาะชำขนาดไม่น้อยกว่า 2.5x6 นิ้ว
ศูนย์ขยายพันธฺ์
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง  จำนวน 2,000 ต้น
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน 2,000 ต้น
Message us
Skip to content