ชนิดพืช
หน่อไม้ฝรั่ง
พร้อมจำหน่าย
1,500 ต้น
สายพันธุ์
ราคา
ต้นละ
20  บาท
รายละเอียด
ต้นพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ความสูงไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว บรรจุในถุงเพาะชำขนาดไม่น้อยกว่า 2.5x6 นิ้ว
ศูนย์ขยายพันธฺ์
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี  จำนวน 1,500 ต้น
Message us
Skip to content