นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 9 (ชั้น 2) อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่16 พฤษภาคม 2560 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 9 (ชั้น 2) อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยการสร้างบุคลากรด้านการเกษตร การผลิตเยาวชนเกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่ และ Smart Farmer ที่มีความรู้และมีความสามารถในการยกระดับการผลิต แปรรูป การตลาดและการบริหารจัดการที่สามารถปรับตัวได้ทันตามการเปลี่ยนแปลงของโลก

 • DSC_6122.JPG
 • DSC_6131.JPG
 • DSC_6135.JPG
 • DSC_6139.JPG
 • DSC_6143.JPG
 • DSC_6144.JPG
 • DSC_6149.JPG
 • DSC_6150.JPG
 • DSC_6156.JPG
 • DSC_6162.JPG
 • DSC_6167.JPG
 • DSC_6176.JPG
 • DSC_6196.JPG
 • DSC_6208.JPG
 • DSC_6211.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 16/05/2017