นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนธันวาคม 2560

29 ธันวาคม 2560 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนธันวาคม 2560 ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
- ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการป้องกันและกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ)ฯ โดยเน้นย้ำถึงการสร้างความเข้าใจในระดับพื้นที่ถึงการมีส่วนร่วมของเกษตรในพื้นที่และหน่วยงานท้องถิ่น ให้ร่วมกันป้องกันและกำจัดด้วยวิธีผสมผสานอย่างต่อเนื่องตามหลักวิชาการที่แนะนำ เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดรุนแรงอีก รวมทั้งให้ติดตามผลการฟื้นตัวของต้นมะพร้าวที่ใช้สารเคมีเจาะเข้าต้นไปแล้ว เพื่อให้มีข้อมูลที่วัดผลได้สำหรับสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการฯ ที่สำคัญให้เตรียมความพร้อมในระดับพื้นที่เรื่องการใช้สารเคมีพ่นทางใบ ที่จะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนมกราคม 2561
- ติดตามผลการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติทางการเกษตร (ด้านพืช) โดยเน้นย้ำถึงการดำเนินงานตามกรอบเวลาที่กรมฯ กำหนด พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานให้ละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการช่วยเหลือเกษตรกร ไม่ต้องส่งเรื่องกลับเพื่อให้ตรวจสอบใหม่
- รับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในพื้นที่เพื่อประสานผู้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  • S__70344756.jpg
  • S__70344757.jpg
  • S__70344758.jpg
  • S__70344759.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/12/2017