วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2563

กรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมความรู้ พัฒนาศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่มันสำปะหลัง
...............................
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านมันสำปะหลังทั่วประเทศเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ (ปีเพาะปลูก 60/61) มีการปลูกใน 50 จังหวัด พื้นที่ 8.5 ล้านไร่ ผลิตผลผลิตได้ 27.24 ล้านตัน วางเป้าดำเนินการปี 2563 ในยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านนโยบายและบริหารจัดการ ด้านการแปรรูปและสร้างมูลค่า ด้านงานวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ใช้มันสำปะหลังพันธุ์ดี ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังต่อไป ณ โรงแรมผึ้งหวานรีสอร์ทแอนด์สปา จ.กาญจนบุรี

  • 78595005_1383664515144840_9132597202974146560_o.jpg
  • 78662581_1383664441811514_3744584352462274560_o.jpg
  • 79205485_1383664425144849_700314157282492416_o.jpg
  • 79468481_1383664368478188_8073203739428651008_o.jpg
  • 79713339_1383664915144800_2749306401229635584_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 11/12/2019