นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็น ประธานเปิดการสัมมนาการใช้ชีวภัณฑ์ และแนวทางการยกระดับมาตรฐานชีวภัณฑ์

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็น ประธานเปิดการสัมมนาการใช้ชีวภัณฑ์ และแนวทางการยกระดับมาตรฐานชีวภัณฑ์ การสัมมนาจัดระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์กรุงเทพมหานคร ในการสัมมนาครั้งนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 9 ศูนย์ สำนักงานเกษตรจังหวัด 77 จังหวัด และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง รวมทั้งสิ้น 100 คน

  • 325414.jpg
  • 325417.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 19/12/2017