วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างผู้จัดการตลาดอย่างมืออาชีพ สู่ตลาดสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ และตลาดออนไลน์ พร้อมมอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จ.นนทบุรี

สร้างผู้จัดการตลาดอย่างมืออาชีพ สู่ตลาดสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ และตลาดออนไลน์
...........................
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างผู้จัดการตลาดอย่างมืออาชีพ สู่ตลาดสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ และตลาดออนไลน์ พร้อมมอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จ.นนทบุรี

“เกษตรกรจริงจริงทุกสิ่งปลอดภัย” สโลแกนตลาดเกษตรกร โครงการภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่มดำเนินการต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี 2558 มุ่งเน้นให้ทุกจังหวัดมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ มีเกษตรกรเป็นผู้จำหน่ายเอง ผ่านตลาดเกษตรกร และมีเกษตรจังหวัดเป็นผู้จัดการตลาดเกษตรกร ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันและขับเคลื่อนในทุกมิติ สอดรับกับนโยบายการพัฒนาการเกษตรและเกษตรกร “ตลาดนำการผลิต” เน้นใน 4 ประเด็นหลักคือ 1) ลดต้นทุนการผลิต 2) เพิ่มคุณภาพและผลผลิตต่อหน่วย 3) เน้นการบริหารจัดการ และ 4) การวางแผนการผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาด นอกจากนี้ ตลาดเกษตรกรยังมีการเชื่อมโยงผลผลิตที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน จากกิจกรรมแปลงใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer เข้าสู่ตลาดเกษตรกรด้วย

ปัจจุบันมีตลาดเกษตรกรแล้ว 77 จังหวัด โดย 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ลำปาง พิจิตร ชัยภูมิ ราชบุรี กาญจนบุรี และกระบี่ มีความพร้อมและมีศักยภาพจนได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นตลาดเกษตรกรถาวรแล้ว

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการสร้างผู้จัดการตลาดมืออาชีพและเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรในด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร ให้เกิดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้านการตลาด ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาตลาดเกษตรกร จนสามารถมีรูปแบบในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำความรู้ไปถ่ายทอดส่งเสริมให้กับเกษตรกร ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง ทั้งในตลาดที่มีศักยภาพ และตลาดออนไลน์

 • 75610771_823787368056459_8570280503825924096_o.jpg
 • 76686461_823787171389812_7359953149240541184_o.jpg
 • 76773248_823787044723158_2479604629956984832_o.jpg
 • 77076187_823786968056499_7568873316434313216_o.jpg
 • 77116361_823788731389656_2966654561273511936_o.jpg
 • 77144082_823787738056422_8156907214599094272_o.jpg
 • 78092808_823787584723104_9062197844269596672_o.jpg
 • 78202040_823788324723030_608924168120958976_o.jpg
 • 78502074_823786908056505_3663289546491035648_o.jpg
 • 78532569_823786861389843_3654841732366860288_o.jpg
 • 78637306_823787224723140_6718636960543408128_o.jpg
 • 78898975_823788404723022_6616158920601763840_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 02/12/2019