วันที่ 26 มกราคม 2561 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 26 มกราคม 2561 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “ร่วมกันก้าวไป เกษตรไทย 4.0 ”  ในการนี้ นางอัญชลี  สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้นำเสนอการจัดนิทัศน์การ “ส่งเสริมเทคโนโลยีก้าวหน้า สู่การพัฒนาการเกษตรอย่างยืนประกอบด้วยกิจกรรม 1) การจัด Land Mark สื่อให้เห็นวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการ “ส่งเสริมเทคโนโลยีก้าวหน้า สู่การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” 2) การจัดแสดง “บ้านพอเพียง” นำเสนอการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในรูปแบบการปลูกผักสำหรับคนเมือง 3) การจัดแสดงนิทรรศการ การดำเนินงานของ Young Smart Farmer ที่มีผลงานโดดเด่นและยึดถือแนวทางการทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 4) การจำหน่ายสินค้าจากสมาชิก Young Smart Farmer Farm Shop ที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาด สินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ เน้นจำหน่ายสินค้าเกษตรสดและแปรรูปที่ได้คุณภาพมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 • IMG_6446.JPG
 • IMG_6458.JPG
 • IMG_6334.JPG
 • IMG_6336.JPG
 • IMG_6339.JPG
 • IMG_6368.JPG
 • IMG_6379.JPG
 • IMG_6380.JPG
 • IMG_6475.JPG
 • IMG_6477.JPG
 • IMG_6478.JPG
 • IMG_6486.JPG
 • IMG_6499.JPG
 • IMG_6505.JPG
 • IMG_6402.JPG
 • IMG_6404.JPG
 • IMG_6538.JPG
 • IMG_6402.JPG
 • IMG_6404.JPG
 • IMG_6538.JPG
 • IMG_6411.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/01/2018