กรมสมเด็จพระเทพ เสด็จฯ ทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

กรมสมเด็จพระเทพ เสด็จฯ ทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ในการนี้นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เฝ้าทูลละอองพระบาทฯ และได้ถวายรายงานเรื่อง ระบบการกระจายพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข 43 ณ แปลงนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2562 ของกรมส่งเสริมการเกษตรว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 1,400 กิโลกรัม เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 และได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาะไม้ลาย หมู่ที่ 9 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวน 9 ราย รวมพื้นที่ 93 ไร่ อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ ไร่ละ 15 กิโลกรัม โดยเพาะปลูก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และเก็บเกี่ยว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 520 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตรวม 48,360 กิโลกรัม

โดยในปี 2563 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาะไม้ลาย ได้นำผลผลิตข้าว จำนวน 48,360 กิโลกรัม มาวางแผนดำเนินการ โดยกระจายพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรสมาชิกของศูนย์ฯ จำนวน 20 ราย ในพื้นที่ตำบลพิกุลออก รวม 200 ไร่ ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 3,000 กิโลกรัม ในอัตราเมล็ดพันธุ์ไร่ละ 15 กิโลกรัม และมอบเมล็ดพันธุ์สำรองไว้เพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป จำนวน 1,500 กิโลกรัมแก่สมาชิกรายเดิม จำนวน 9 รายที่เพาะปลูกในปี 2562 นอกจากนี้ยังเพิ่มมูลค่าด้วยการจำหน่ายข้าวสารและเมล็ดพันธุ์ สร้างรายได้รวม 405,348 บาท แบ่งเป็นนำผลผลิตข้าวเปลือกจำนวน 30,000 กิโลกรัม มาแปรรูปเป็นข้าวสาร จำนวน 18,600 กิโลกรัม เพื่อจำหน่ายในชุมชนและผู้สนใจ ราคากิโลกรัมละ 50 บาท มีรายได้สุทธิ 377,628 บาท และจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกร ในหมู่ที่ 2, 3, 4 และ 5 ตำบลพิกุลออก จำนวน 13,860 กิโลกรัม ในราคากิโลกรัมละ 15 บาท มีรายได้สุทธิ 27,720 บาท

ทั้งนี้ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีพื้นที่ดำเนินการ 13 ไร่ ดำเนินการลักษณะแปลงสาธิตการเกษตร และแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบพื้นที่ไม้ผลและแปลงพืชผัก จำนวน 3 ไร่ 1 งาน และได้รับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจากแปลงนาสาธิตโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทุกปี เพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีสู่เกษตรกรในพื้นที่บริเวณโดยรอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าพร้อมทั้งได้สนับสนุนให้คำแนะนำ และพัฒนาเกษตรกรสู่การจัดตั้งเป็นศูนย์ข้าวชุมชนและกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวต่อไป

  • 72042303_1322609141250378_3460070914022965248_o.jpg
  • 72076600_1322609324583693_7000416467615219712_o.jpg
  • 72378099_1322609287917030_2031095437347258368_o.jpg
  • 72487719_1322609147917044_1865233064620195840_o.jpg
  • 72582439_1322609161250376_6234121579622563840_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 28/10/2019

 X