วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดความรู้การผลิตการขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จ.มหาสารคาม โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร และร้อยเอ็ด

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จ.มหาสารคาม จัดงานวันถ่ายทอดความรู้การผลิตการขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี เน้นผลิตพืชปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดความรู้การผลิตการขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จ.มหาสารคาม โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร และร้อยเอ็ด

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาคีในพื้นที่ เช่น ศูนย์วิจัยและเมล็ดพันธุ์พืช ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร กลุ่ม young smart farmer และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รวมถึงกิจกรรมการสาธิตการขยายพันธุ์พืช เช่น การขยายพันธุ์ไม้ผลโดยวิธีทาบกิ่งและต่อยอด การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยและมะละกอ ภายใต้ภารกิจการผลิตขยายพันธุ์ด้วยวิธีต่างๆ คือ ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ เมล็ดพันธุ์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

โดยพืชเศรษฐกิจของทางศูนย์ฯ ได้แก่ มะละกอพันธุ์ครั่ง มักนิยมนำมาตำส้มตำเพราะมีเนื้อกรอบและหวานเล็กน้อยเป็นเอกลักษณ์ โดยทางศูนย์ฯ ได้นำมาปรับปรุงพันธุ์ให้ทนต่อโรคแมลง สามารถปลูกได้ตลอดทุกสภาพดินและสภาวะอากาศ รวมถึงมันแกวบรบือ อ้อยขอนแก่น 3 ที่สามารถทนแล้ง ให้ผลผลิตสูง และมุ่งผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคพันธุ์ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาโรคใบด่าง เช่น พันธุ์ห้วยบง 60 พันธุ์ห้วยบง 80 พันธุ์ระยอง 11 และ ระยอง72 เพื่อส่งต่อแก่ชุมชน

  • 67365280_1267079536803339_4809876511207194624_n.jpg
  • 67402244_1267097806801512_6751474347753340928_n.jpg
  • 67458526_1267097633468196_5186416452961304576_n.jpg
  • 67521123_1267079653469994_2461695148908609536_n.jpg
  • 67717293_1267079510136675_6908120820174815232_n.jpg
  • 67839238_1267098133468146_4883300823968251904_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019