ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

เวลา 13.30 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญ โดยมีหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 4/2 อาคาร 1 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร

  • DSC_9693.JPG
  • DSC_9694.JPG
  • DSC_9677.JPG
  • DSC_9691.JPG
  • DSC_9686.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 09/05/2018