วันที่ 3 กันยายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์และถ่ายทอดความรู้การผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี และเปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัด พิษณุโลก

เปิดงานวันรณรงค์และถ่ายทอดความรู้การผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี และเปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัด พิษณุโลก ชูกล้วยน้าว้ามะลิอ่องจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พร้อมแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

วันที่ 3 กันยายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์และถ่ายทอดความรู้การผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี และเปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัด พิษณุโลก
ซึ่งทางศูนย์ฯ มีภารกิจในการผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี เพื่อให้บริการตามความต้องการของเกษตรกรใน 4 สายการผลิต ดังนี้
1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ได้แก่ กล้วย อ้อย และ หน่อไม้ฝรั่ง
2. ต้นพันธุ์ ผลิตต้นพันธุ์พืชพันธุ์ดีที่ปลอดจากโรคและแมลงศัตรูพืช ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน ส้มโอ หม่อน ฝรั่ง เงาะ ลองกอง มะนาว ไผ่ และอ้อย
3. ท่อนพันธุ์ ผลิตท่อนพันธุ์พืชไร่ ได้แก่ อ้อย และมันสำปะหลัง
4. เมล็ดพันธุ์ ผลิตเมล็ดพันธุ์มะละกอ ผักบุ้งจีน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และถั่วต่าง ๆ ได้แก่ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และถั่วลิสง โดยในงานจะพบกับแปลงสาธิตและนิทรรศการการผลิตพันธุ์พืชพันธุ์ดีทั้ง 4 สายการผลิต ซึ่งเกษตรกรและ ผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช ตามสถานีการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 4 สถานี การเรียนรู้ ได้แก่
สถานีที่ 1 การผลิตพืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (กล้วย)
สถานีที่ 2 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ถั่วเขียว, ถั่วหรั่ง และถั่วลิสง)
สถานีที่ 3 การผลิตต้นพันธุ์พืช (ไม้ผลต่าง ๆ)
ถานีที่ 4 การผลิตท่อนพันธุ์พืช (อ้อยโรงงาน, มันส าปะหลัง)

พืชเด่นของศูนย์ฯ ได้แก่ กล้วยน้าว้ามะลิอ่องจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกได้เป็นอย่างดี โดยศูนย์ฯ ได้รับงบพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกถึงสามปีซ้อน เริ่มตั้งแต่ปี 2560-2562 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีแหล่งพันธุ์กล้วยน้ำว้าปลอดโรค เพิ่มปริมาณวัตถุดิบกล้วยสดไว้รองรับความต้องการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยตากและกล้วยแปรรูปชนิดต่าง ๆ เช่น การทาแป้งกล้วย , ขนมจากแป้งกล้วย เป็นต้น

นอกจากนี้ยังสามารถเลือกชิมและซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย และเครื่องจักรกลทางการเกษตรต่าง ๆ อีกทั้งยังสามารถถ่ายรูปและเช็คอิน ณ แปลงรวบรวมพันธุ์กล้วยกว่า 100 สายพันธุ์ และจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตร สะพานไม้ไผ่ โดยทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจะได้รับของที่ระลึกเป็น เมล็ดพันธุ์พืช เพื่อน าไปปลูกที่บ้านเป็นแม่พันธุ์

  • 69350457_1291703154340977_3549788812286623744_n.jpg
  • 69657307_1291702921007667_1208738594642984960_n.jpg
  • 69774540_1291704701007489_5689017679172599808_n.jpg
  • 69966453_1291703301007629_6239895866799292416_n.jpg
  • 70131148_1291703401007619_6093079552316145664_n.jpg
  • 70328416_1291703011007658_3187685698723381248_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 04/09/2019