นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2561/62

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2561/62 ภายใต้มาตราการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร ครั้งที่ 1 รับฟังการชี้แจงสถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การวางแผนการดำเนินการควบคุมและสกัดกั้นการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ป่า พื้นที่อุทยาน เพื่อให้เกษตรกรเกิดการลดพื้นที่การบุกรุกป่า ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้งหลังการเก็บเกี่ยวข้าว และโครงการสนับสนุนอื่นๆ รวมทั้งการวางแผนการดำเนินงานในปี 2561/62 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 4/1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

 • DSC_7858.JPG
 • DSC_7897.JPG
 • DSC_7875.JPG
 • DSC_7884.JPG
 • DSC_7886.JPG
 • DSC_7887.JPG
 • DSC_7888.JPG
 • DSC_7890.JPG
 • DSC_7895.JPG
 • DSC_7871.JPG
 • DSC_7872.JPG
 • DSC_7874.JPG
 • DSC_7877.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 25/04/2018