วันที่ 19 กันยายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนเพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการรูปแบบนิติบุคคล

3 พลังประสาน เพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการประกอบกิจการรูปแบบนิติบุคคล

วันที่ 19 กันยายน 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร ลงนามบันทึกข้อตกลงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน เพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการรูปแบบนิติบุคคล ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการประกอบกิจการ โดยสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนประกอบกิจการในรูปแบบนิติบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บนพื้นฐานความพร้อมและความต้องการของวิสาหกิจชุมชนเองซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนเพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการรูปแบบนิติบุคคล เป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีหน้าที่ อำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนของวิสาหกิจชุมชนในการติดต่อกับส่วนราชการในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยทำหน้าที่รับเรื่อง ประสานงาน และติดตามผลในการขอจัดตั้งเป็นนิติบุคคลของวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบต่างๆ ในขณะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบนิติบุคคล เช่น การจัดทำบัญชี การสร้างนักบัญชีชุมชน และกรมสรรพากร ที่ทำหน้าที่ให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับภาษีให้กับวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจการในรูปแบบนิติบุคคล เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนสามารถดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

โดยภายหลังจากการลงนามแล้ว การดำเนินงานร่วมกันของทั้ง 3 หน่วยงาน จะช่วยส่งเสริมในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ สนับสนุน ส่งเสริม ฝึกอบรม ให้ความรู้ และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพสูงขึ้น อำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจการในรูปแบบนิติบุคคลให้กับวิสาหกิจชุมชน มีการดำเนินกิจการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเติบโตไปเป็นกิจการที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน สามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นๆ ได้ต่อไป อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

 • sam-raan-19092019-1.jpg
 • sam-raan-19092019-2.jpg
 • sam-raan-19092019-3.jpg
 • sam-raan-19092019-4.jpg
 • sam-raan-19092019-5.jpg
 • sam-raan-19092019-6.jpg
 • sam-raan-19092019-7.jpg
 • sam-raan-19092019-8.jpg
 • sam-raan-19092019-9.jpg
 • sam-raan-19092019-10.jpg
 • sam-raan-19092019-11.jpg
 • sam-raan-19092019-12.jpg
 • sam-raan-19092019-13.jpg
 • sam-raan-19092019-14.jpg
 • sam-raan-19092019-15.jpg
 • sam-raan-19092019-16.jpg
 • sam-raan-19092019-17.jpg
 • sam-raan-19092019-18.jpg
 • sam-raan-19092019-19.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 19/09/2019